Programmabegroting 2021

Algemeen

Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Venray,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2020;

Besluit:

1.     De Programmabegroting 2021 inclusief de meerjarenbegroting 2022-2024 vast te stellen.

2.     In te stemmen met de eerste jaarschijf van het Meerjarig Uitvoerings- en InvesteringsProgramma 2021-2024 (MUIP 2021-2024).

3.     De subsidieplafonds 2021, zoals opgenomen in bijlage 6, vast te stellen.

4.     Het plafond voor garantierisico’s voor 2021 vast te stellen op € 600.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 november 2020.

                            , voorzitter                                                                 , raadsgriffier

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03