Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf F. Verbonden partijen

Paragraaf F. Verbonden partijen

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording zijn verbonden partijen organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De uitvoering van taken is voor de gemeente steeds complexer geworden. In toenemende mate wordt de uitvoering van taken ondergebracht in samenwerkingsverbanden of wordt er een beroep gedaan op andere organisaties, waaraan taken worden uitbesteedt.

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de taken die zij door verbonden partijen laten uitvoeren. Het is daarom van belang dat de raad in het proces van begroting en verantwoording de benodigde informatie krijgt om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma’s en daarmee gepaard gaande risico’s te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording.

In de handreiking voor raadsleden (en griffiers) “grip op regionale samenwerking” zijn handvatten opgenomen om de kaderstellende en controlerende rol te kunnen blijven uitvoeren, daar waar de raad in samenwerkingsverbanden meer op afstand is komen te staan. Deze handreiking gebruiken wij als basis voor een evaluatie van verbonden partijen, met als doel om in onze verantwoording aan de gemeenteraad in het proces van begroting en verantwoording de benodigde informatie te verschaffen om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma’s en daarmee gepaard gaande risico’s te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording.

In 2018 hebben de gezamenlijke raden van Noord-Limburg opdracht gegeven om tot meer gecoördineerde  sturing te komen op vijf gemeenschappelijke regelingen (Veiligheidsregio Limburg-Noord, Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord, Omnibuzz, Regionale UitvoeringsDienst Limburg-Noord en Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Overeengekomen onderwerpen zijn:

-        komen tot een gezamenlijke reactie op de Kaderbrieven,
-        eerdere verzending van stukken uit de P&C-cyclus,
-        centrale afspraken over prijsindexering en loonstijgingen
-        het realiseren van een verbeterde informatievoorziening (dashbord).

Venray coördineert de opdracht voor de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
In deze paragraaf nemen we de lijst verbonden partijen op. Er wordt een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën verbonden partijen:
- Publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen tussen overheden)
- Privaatrechtelijke (rechtspersonen)
- Publiek-Private (samenwerkingsverband tussen overheid en private partij)

Wij hanteren een ruime interpretatie van de BBV-definitie. Hierin stellen we het materiële belang en de daaraan verbonden risico’s van de gemeente in een organisatie centraal en niet de formele begrenzing (letter van de wet). Daarom is o.a. een categorie “overige” toegevoegd. Welke samenwerkingsverbanden in deze categorie opgenomen moeten worden is nog niet eenduidig vastgelegd. In het kader van de geplande evaluatie van verbonden partijen zullen we dat scherp definiëren, zodat we tot een eenduidig en consistent overzicht komen.

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

1. Publiek

1.01

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Venlo

GR

DP23  DP11

1.02

Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West

Venray

GR

  DP11

1.03

Euregio Rijn-Maas-Noord

Mönchengladbach

GR (Duits recht)

  DP41

1.04

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Venlo

GR

  DP11

1.05

Omnibuzz

Sittard

GR

  DP11

1.06

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Venray

GR

  DP23

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

2. Privaat

2.01

Bodemzorg Limburg BV

Maastricht

BV

  DP24

2.02

Toeristisch en Recreatief Platform Venray

Venray

Stichting

  DP32

2.04

NV Waterleiding Maatschappij Limburg

Maastricht

NV

  DP33

2.05

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Den Haag

NV

  DP44

2.06

Stichting Administratiekantoor Dataland

Gouda

Stichting

  DP43

2.07

Enexis Holding

Den Bosch

NV

  DP33

2.11

CSV Amsterdam BV

Den Bosch

BV

  DP44

2.12

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

Den Bosch

BV

  DP44

2.13

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Venlo

Stichting

  DP32

2.14

Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord

Venlo

Stichting

DP23  DP11

2.15

Veilig Thuis

Venlo

Stichting

  DP11

2.16

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Maastricht

Vereniging

  DP22

2.17

Natuurnetwerk Gemeenten

Driebergen

Vereniging

  DP22

2.18

Venray Bloeit

Venray

Stichting

  DP32

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

3. Publiek-Privaat

3.01

Brabander - Aan den Heuvel

Venray

Publiek-Private Samenwerking

  DP21

3.02

Samenwerkingsovereenkomst "De Blakt"

Venray

Publiek-Private Samenwerking

  DP32

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

4. Overige

4.01

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Venray

Bestuursovereenkomst

  DP34

4.02

Via Venray

Venray

Bestuursovereenkomst

  DP34

4.03

Regio Noord-Limburg

Venlo

Overlegorgaan

DP41 DP31 DP32

4.04

Werkplein Venlo-Venray

Venlo

Dienstverlening

  DP11

4.05

Werkbedrijf regio Limburg Noord

Venlo

Samenwerkingsovereenkomst

  DP11

4.06

RIEC

Maastricht

Netwerkorganisatie

  DP23

4.07

Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg

Venlo

Bestuursovereenkomst

  DP34

4.08

Samenwerking VTH Gennep-Venray

Venlo

Bestuursovereenkomst

  DP23

4.09

Toezicht- / handhavingsorganisatie Horst a/d Maas en Venray

Venray

GR

  DP23

4.10

Blueports Limburg

Maastricht

Samenwerkingsverband

  DP32

4.11

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg

Noord Limburg

GR

  DP11

1.01  Veiligheidsregio Limburg-Noord

Doel

Meerwaarde behalen in veiligheid en gezondheid van de burgers.

Participanten

De 15 gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg.

Openbaar belang

Het behartigen van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van:
a.   de brandweerzorg;
b.   de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
c.   de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
d.   het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen;
e.   het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio;
f.   de publieke gezondheid en de maatschappelijke zorg.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester en portefeuillehouder volksgezondheid.
De gemeente wordt in de bestuurscommissie GGD vertegenwoordigd door de portefeuillehouder volksgezondheid.
De gemeente wordt in de bestuurscommissie Veiligheid vertegenwoordigd door de burgemeester.

Financieel belang

De gemeente Venray betaalt aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord een bijdrage van € 4.844.000 gebaseerd op de begroting 2021 (€ 111 per inwoner).

Risico's

Overschrijding van het budget door VRLN.
Het is nog onduidelijk welke gevolgen de coronacrisis gaat hebben voor de begroting van de VRLN en daarmee voor de hoogte van de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Ontwikkelingen

Paraatheid brandweer:  het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023.Vrijwillige brandweerorganisatie: uitwerken van gevolgen van uitspraken van het Europese Hof.

Beleidsvoornemens

Uitvoering geven aan eerder vastgesteld beleid, ambitie en wettelijke taak bestaande uit:
a.   De vastgestelde besturingsfilosofie bestuurlijk vastgesteld door het algemeen bestuur in 2009;
b.   De Wet veiligheidsregio’s;
c.   De Wet publieke gezondheid;
d.   Uitvoering geven aan de wettelijke taak en ambitie op basis van het risicoprofiel van de regio en het gezondheidsprofiel van de regio.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
Tussentijdse voortgangsrapportages.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

2.809

2.965

2.770

2.517

Vreemd vermogen

50.702

53.634

57.042

50.545

Resultaat

-654

-65

195

0

1.02  Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West

Doel

Uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray. Sinds 1 januari 2015 is de NLW een van de professionele partners bij het uitvoeren van de participatiewet.

Participanten

Gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray

Openbaar belang

Het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor met name diegenen die in de toetreding tot de arbeidsmarkt worden belemmerd.

Het op bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoeren dan wel doen uitvoeren van taken van en voor gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid. Primair betreft dit de taken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Daarnaast geldt dit ook voor andere onderdelen van de Participatiewet zoals nieuw beschut werken en de banenafspraak.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door (en is tevens voorzitter) portefeuillehouder Leven: Anne Thielen. De gemeente heeft als bestuurder van het werkvoorzieningsschap zeggenschap over de inhoudelijke dienstverlening van de NLW-Groep NV en als aandeelhouder zeggenschap over de bedrijfseconomische aspecten van de NLW-Groep NV.

Financieel belang

In de meest actuele prognoses van de NLW (o.b.v. de participatiewet) wordt uitgegaan van een scenario waarbij er een structureel exploitatietekort zal ontstaan bij de NLW organisatie wat door de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling wordt bekostigd. De bijdrage en prognoses zijn verwerkt in de begroting van de gemeente Venray.

Gemeentelijke bijdrage in de exploitatie en de bestuurskosten: € 277.000 (begroting 2021)
Een verstrekte geldlening € 1.695.000.

Risico's

Terugbetalen geldlening, afname van de Rijkssubsidie ten behoeve van de SW en tekorten in de exploitatie van de NLW.

Ontwikkelingen

De rol en positionering van de NLW binnen het speelveld van de Participatiewet wordt steeds duidelijker. De NLW transformeert zich naar een maatschappelijk werkbedrijf waarin ontwikkeling van mensen centraal staat. De ambitie ligt op het ontwikkelen van inwoners, gericht op een regulier dienstverband. De dienstverlening wordt hier continu op aangepast. Gewerkt wordt aan een nieuwe koers voor de NLW. Besluitvorming hierover is voorzien in het vierde kwartaal 2020.

Beleidsvoornemens

Binnen de (financiële) kaders uitvoering geven aan de Wsw en gedeeltelijke invulling geven aan de Participatiewet.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

113

79

79

79

Vreemd vermogen

5.725

5.759

5.614

5.586

Resultaat

0

-29

0

0

1.03  Euregio Rijn-Maas-Noord

Doel

Stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen de leden, in het bijzonder op de volgende gebieden: economische ontwikkeling, opleiding en onderwijs, menselijk potentieel, verkeer en vervoer, technologie en innovatie, ruimtelijke ordening, cultuur en sport, toerisme en recreatie, milieubescherming en afvalverwerking, natuurbehoud, rampenbestrijding, communicatie, openbare orde en veiligheid.

Participanten

Van de euregio rijn-maas-noord maken tegenwoordig 29 leden deel uit.
In het Nederlandse deel van de euregio zijn dat de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Peel en Maas, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en de Kamer van Koophandel.

Aan Duitse kant gaat het naast de Landeshauptstadt Düsseldorf om de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de gemeenten Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Nettetal, Wassenberg en Wegberg, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in Duisburg.

Openbaar belang

Het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking en belangenbehartiging van de regio binnen het cohesiebeleid van Europa. Via de euregio heeft Venray invloed op de benutting van een van de grootste Europese Programma’s, te weten het INTERREG A programma. De euregio’s langs de grens voeren hierover het programmamanagement

Bestuurlijk belang

Ledenvergadering: Burgemeester (lid), pfh Economie, Gebiedsontwikkelingen en Evenementen (lid), pfh Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit (lid)
Dagelijks bestuur: Burgemeester (lid)
Commissie Interreg (Ausschuss): Burgemeester (lid), pfh Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit (lid)
Commissie Economie en Toerisme: pfh Economie, Gebiedsontwikkelingen en Evenementen (lid)
Commissie Sociale Aangelegenheden, Cultuur en Sport: pfh Sociale Zaken, Jeugd en Leefbaarheid (lid)
Commissie Openbare Orde en Veiligheid: Burgemeester (lid)
Commissie Arbeismarkt en Onderwijs: Burgemeester (vz), pfh Onderwijs, Ruimtelijke Planning en Middelen (lid)
Commissie ruimtelijke Ordening, Infratsructuur, Mobiliteit en Energie: pfh Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit (lid)

Financieel belang

€10.320 (3 zetels à € 3.440).

Risico's

geen

Ontwikkelingen

De Euregio herijkt momenteel haar Euregio visie. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw Interreg Programma, Interreg VI. Venray participeert namens Greenport Regio Venlo in een aantal Interreg projecten (Interreg V), m.b.t. het thema Agrofood): •   Agropole: samenwerkingsproject Venray (Greenport Regio Venlo), Agribusiness Region  Niederrhein en Brighlandscampus Greenport Venlo met als doel het samenbrengen van ondernemers in de agrofood keten, business development.•   Food protects (stimuleren van innovatie bij MKB in Euregio, deelname in cluster biomassa: verwaarding van biomass (rest)stromen)Thema Arbeidsmarkt en onderwijs•   Highpotentials Crossing Borders (uitwisseling van Duits-Nederlandse studenten en werkgevers aan de andere zijde grens, Venray participeert als één van de mentoren in dit programma)Thema Duurzaamheid en circulaire economie:•   Bio economie netwerk: stimuleren grensoverschrijdende samenwerking rond vraag en aanbod van biomass stromen om zo bij te dragen aan de circulaire economie en mogelijk nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.

Beleidsvoornemens

Rapportages

Begroting en jaarrekening
2 keer per jaar aan het college ter voorbereiding op de (leden-) vergadering en standpuntbepaling van onze vertegenwoordiging. De raad wordt daarvan in kennis gesteld.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

381

Niet bekend

Vreemd vermogen

32

Niet bekend

Resultaat

505

Niet bekend

1.04  Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Doel

Realiseren van kwantitatieve en kwalitatieve schaalvoordelen voor deelnemende gemeenten. Gericht op inkoop producten en diensten. Daartoe binnen de eerste module het realiseren van een slagvaardige, deskundige en efficiënte uitvoeringsorganisatie.

Participanten

De gemeenten: Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Gennep, Beesel, Bergen en Venlo.

Openbaar belang

Behartigen belangen deelnemende gemeentes m.b.t. uitvoerende taken met betrekking tot de inkoop op de terreinen Jeugd, Participatie en Wmo. Vooralsnog gericht op het aanbieden, aanbesteden en inkopen van producten en diensten (Regionaal Bureau Opdrachtgeven = RBO).

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Leven.

Financieel belang

Bijdrage o.b.v. het aantal inwoners. Voor 2020 betreft het gemeentelijke aandeel in de MGRSDLN/ RBO bedrijfsvoeringskosten voor Venray € 251.735 (excl. BTW). Het BTW aspect kan teruggevorderd worden via het BTW compensatiefonds.

Risico's

Grip op contracten: In het kader van het ontwikkelplan MGR worden stappen genomen om het leveranciersmanagement verder te professionaliseren. Daarnaast wordt ook meer sturingsinformatie ontsloten.

Ontwikkelingen

In 2020 is gestart met een nieuwe koers voor de MGR. Deze nieuwe koers wordt tevens uitgewerkt in een nieuwe uitvoeringsplan. Besluitvorming hierover is voorzien eind 2020.

Beleidsvoornemens

De MGR en meer specifiek het Inkoopbureau zijn een uitvoeringsorgaan. Beleid vindt plaats bij de gemeenten.

Rapportages

Begroting, jaarverslag en bestuursrapportage.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

0

0

0

0

Vreemd vermogen

1.208

1.122

1.325

1.325

Resultaat

364

202

0

0

1.05  Omnibuzz

Doel

Realiseren van voordelen om gezamenlijk het doelgroepenvervoer in te kopen en uit te voeren.

Participanten

30 gemeenten in Limburg (met uitzondering van Mook en Middelaar).

Openbaar belang

Houdt toezicht op gemeenschappelijke regeling vervoer.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder Leven.

Financieel belang

Uitvoeringskosten van het vervoer komen voor rekening van de afzonderlijke gemeenten. Voor Venray is dit voor 2021 begroot op € 581.432,-
De regie/planningskosten en de bedrijfsvoeringskosten worden voor de helft verdeeld over het aantal inwoners per gemeente en voor de helft naar rato van het aantal pashouders per gemeente. De regie/planningskosten en de bedrijfsvoeringskosten zijn voor 2020 begroot op € 94.414. Voor het opvangen van financiële risico’s wordt per gemeente een bedrag gestort. Voor Venray is dat eenmalig € 43.767. Dit wordt jaarlijks in rekening gebracht en dit is een bedrag van € 1.970.

Risico's

Door toename van het vervoersvolume kan het zijn dat de kosten hoger uitvallen dan begroot.

Ontwikkelingen

De GR is op 11 mei 2016 van start gegaan. In eerste instantie is alleen het Wmo-vervoer opgenomen in de GR. In latere jaren sluiten het vervoer naar dagbesteding, in het kader van de jeugdwet en het leerlingenvervoer aan.

Beleidsvoornemens

De GR is een uitvoeringsorgaan. Het beleid ligt bij de gemeente.

Rapportages

Begroting, jaarverslag en bestuursrapportage.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

1.100

826

639

639

Vreemd vermogen

2.191

2.001

1.662

1.940

Resultaat

179

187

0

0

1.06  Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Doel

De uitvoering van de taken van vergunningverlening, toezicht of handhaving van de gemeentelijke organisatie voldoet aan landelijk, door de RUD en door de gemeente bepaald kwaliteitsniveau.

Participanten

15 Noord- en Midden Limburgse gemeenten en de provincie behorend tot de (Veiligheids-)regio Limburg Noord (Noord- en Midden-Limburg).

Openbaar belang

Verbeteren en borgen van kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving

Bestuurlijk belang

Verbetering dienstverlening bij de uitvoering van gemeentelijke vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken. Afstemming van de uitvoering van de VTH-taken in de RUD-regio

Financieel belang

Kosten van de organisatie van de RUD Limburg Noord worden verdeeld over de deelnemende gemeenten en provincie Limburg o.b.v. het aantal inwoners en de omvang van afgenomen diensten.

Risico's

De RUD-samenwerking is gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam. Er is geen reserve opgenomen in de RUD-begroting.  Tekorten worden door de partners aangevuld. Overschotten worden terugbetaald aan de partners.

Ontwikkelingen

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft grote invloed op het takenpakket en de werkwijze. Naar verwachting treedt dan ook de Wet private kwaliteitsborging in werking. Hierdoor treden er belangrijke veranderingen in het takenpakket van de vergunningverleners omgevingsvergunningen van het bouwdeel op. Naar aanleiding van een evaluatie van de RUD Limburg Noord zijn er verbeteracties in gang gezet. Ook wordt bezien of de ambitie voor het takenpakket van de RUD Limburg Noord bijgesteld wordt naar een uitgebreider takenpakket.

Beleidsvoornemens

De RUD Limburg Noord heeft de ambitie om door te groeien tot gesprekspartner en regisseur van het uitvoeringsproces van de VTH-taken. De RUD zorgt voor het borgen van de kwaliteit bij de uitvoering van de VTH-taken.

Rapportages

De RUD Limburg Noord stelt een (meerjaren)begroting op. De gemeenteraden en provinciale staten van Limburg kunnen zienswijzen indienen op de ontwerpbegroting. De RUD brengt na afloop van het jaar een rapportage en evaluatie ter kennis aan de gemeenteraden en provinciale staten.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

334

148

148

125

Vreemd vermogen

1.372

1372

1372

1150

Resultaat

0

0

0

0

2.01  Bodemzorg Limburg BV

Doel

Beheren en beheersen van afgewerkte stortplaatsen in Limburg, d.m.v. duurzaam onderhouden, inrichten en zo nodig herstellen van (milieubeschermende) voorzieningen. Bodemzorg Limburg BV is een beheerorganisatie zonder winstoogmerk, die handelt onder de naam Bodemzorg Limburg. Bodemzorg Limburg is verantwoordelijk voor de nazorg van locaties die zijn gesloten vóór 1 september 1996 en die formeel door gemeenten zijn overgedragen aan Bodemzorg Limburg.

Participanten

Alle Limburgse gemeenten zijn aandeelhouder.

Openbaar belang

Bevorderen van een gezond milieu.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Openbare Ruimte

Financieel belang

De gemeente bezit 950 (1,727%) van in totaal 55.280 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 390.

Ontwikkelingen

Bodemzorg Limburg zoekt actief naar mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Daarbij dient als uitgangspunt dat de nieuwe activiteiten het beleid van de overheid ondersteunen. Ook is de vennootschap met ingang van 2016 vennootschapsbelastingplichtig geworden, echter er is een verzoek bij de Belastingdienst tot vrijstelling van deze plicht. De verwachting is dat deze vrijstelling nagenoeg geheel wordt toegekend.Met Bodemzorg Limburg is een koopovereenkomst en een intentieovereenkomst gesloten. De koopovereenkomst heeft betrekking op de verkoop van de voormalige stortplaats Venrays Broek. De intentieovereenkomst heeft betrekking op een gezamenlijk onderzoek, maar Bodemzorg is in de lead, naar de realisatie van zonnepanelen op de voormalige stortplaats. Uit het gezamenlijk onderzoek moet blijken of er ene betaling gedaan wordt aan de gemeente voor de grond. Daarom passeert de akte van levering van de grond niet voordat het onderzoek is afgerond en is de koopovereenkomst nog aan wijziging onderhevig voor wat betreft de koopsom. Het onderzoek naar de realisatie van zonnepanelen en de financiële gevolgen daarvan is nagenoeg afgerond.De verwachting is dat in 2020 de grond in eigendom kan worden overgedragen aan Bodemzorg.

Beleidsvoornemens

De Provincie Limburg voert al geruime tijd onderzoek uit de naar de effecten van circa 400 voormalige stortlocaties (NAVOS-locaties) op de omgeving. Hierbij wordt gekeken naar de verspreidingsrisico’s van eventueel aanwezige grondwaterverontreinigingen. Uit dit onderzoek komen locaties naar voren waar mogelijk specifieke nazorg noodzakelijk is.  Op basis hiervan kan door de betreffende gemeente gekozen worden om de locatie (en de risico’s) over te dragen aan Bodemzorg Limburg. In de aandeelhoudersvergadering is nogmaals afgesproken dat alle gemeenten z.s.m. dienen aan te geven of er nog gesloten stortplaatsen zijn die voor nazorg overgedragen zouden moeten worden. Een en ander is ook afhankelijk van de afronding van de beoordeling van NAVOS-locaties door de provincie. Verder wordt met de gemeenten waar een dergelijke locatie ligt, bekeken of er behoefte is een locatie na de overdracht voor specifieke doeleinden in te richten (bijv. de aanleg van een mountainbike route of de plaatsing van zonnepanelen).

Rapportages

Jaarrekening
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

1.890

5.493

5.500

Niet bekend

Vreemd vermogen

28.065

28.883

29.100

Niet bekend

Resultaat

-1.962

3.603

500

Niet bekend

2.02  Toeristisch en Recreatief Platform Venray

Doel

Toeristische Promotie van Venray

Participanten

Toeristisch-Recreatief Platform Venray, VVV, recreatieve ondernemers, gemeente Venray

Openbaar belang

Verzorgt de lokale promotie van Venray

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het Algemeen Bestuur van de stichting vertegenwoordigd door portefeuillehouder Werken, Jan Loonen.

Financieel belang

De gemeente subsidieert het Toeristisch en Recreatief Platform Venray

Risico's

Zijn nihil. Samen met recreatieve ondernemers stuurt de gemeente het dagelijks bestuur aan.

Ontwikkelingen

Het TRPV is het afgelopen jaar sterk geprofessionaliseerd. Het bestuur van het TRPV wordt door een deelnemersraad aangestuurd. In de deelnemersraad zijn diverse werkgroepen actief. Het TRPV is coördinatiepunt van het Masterplan Recreatieve Routes. Het TRPV is betrokken bij de stuurgroep Liberationroute waarbinnen een aantal werkgroepen actief zijn en bij het opzetten van de opleiding landschapsambassadeurs Maasgaard. De VVV maakt nu onderdeel uit van het TRPV. Voorzitter TRPV is lid van RvC Leisureport.

Beleidsvoornemens

Nieuw plan van aanpak promotie en marketing activiteiten. Afbouw I-punten. Uitgeven wandelkaart, platformfolder, uitvoering Masterplan Recreatieve Routes, starten opleiding Landschapsambassadeurs, transitie Leisureport.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

2.04  NV Waterleiding Maatschappij Limburg

Doel

Het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheids-)instellingen in Venray.

Participanten

Limburgse gemeenten en provincie Limburg.

Openbaar belang

Het als gemeentelijk intermediair:

  • bevorderen dat zoveel mogelijk panden op de openbare nutsvoorzieningen zijn of kunnen worden aangesloten;
  • het verzorgen van de watervoorziening aan de ingezetenen van de gemeente.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Besturen, Martijn van der Putten.

Financieel belang

De gemeente bezit 15 (3%) van in totaal 500 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 68.070
WML keert geen dividend uit.

Ontwikkelingen

-Samen met een lokale energiecoöperatie werkt WML aan de bouw van vier windturbines in Ospeldijk (Nederweert). Twee daarvan zijn van WML Naar verwachting zijn de turbines in de loop van 2021 klaar voor gebruik. Ze zijn goed voor ongeveer 60% van de totale elektriciteitsbehoefte voor de productie en distributie van drinkwater in heel Limburg.- Een groot deel van het drinkwater voor Venray en Horst aan de Maas levert WML vanuit Breehei. Om dat ook komende decennia te kunnen blijven doen, is een vernieuwing van de productielocatie nodig. De werkzaamheden startten in 2016 en lopen nog tot 2022. De bouw van het zuiveringsgebouw is innovatief: waar de ‘oude’ zuiveringsinstallaties log en vaak letterlijk in beton zijn gegoten, wordt die in Breehei opgeknipt in modules. Zo kunnen ter plaatse relatief eenvoudig de verschillende zuiveringsstappen worden aangepast. - De opmars van de WML-Watertap gaat door. Op steeds meer plekken in de openbare ruimte kunnen mensen een eigen flesje of bidon vullen met gratis drinkwater. In Venray staan 3 WML-Watertaps.

Beleidsvoornemens

-Vanwege veranderde financieringsmogelijkheden en voorziene investeringsopgave is een herijking van financieel beleid noodzakelijk.

Rapportages

Jaarrekening.
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

209.386

215.305

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

384.978

395.345

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

6.235

5.919

Niet bekend

Niet bekend

2.05  NV Bank Nederlandse Gemeenten

Doel

Duurzaam bijdragen aan het laag houden van (financierings)kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Participanten

Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.

Openbaar belang

Bank voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang, die bijdraagt aan het duurzaam laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Besturen, Martijn van der Putten.

Financieel belang

De gemeente bezit 54.202 (0,0973%) van in totaal 55.690.720 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 135.505.
Jaarlijks geraamd dividend begroting 2021 € 68.837.

Ontwikkelingen

-

Beleidsvoornemens

-

Rapportages

De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

4.991

4.887

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

132.518

144.802

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

337

163

Niet bekend

Niet bekend

2.06  Stichting Administratiekantoor Dataland

Doel

Kwalitatief goede gemeentelijke vastgoed(gerelateerde) informatie

Participanten

Gemeenten

Openbaar belang

Ontzorgt, ondersteunt en faciliteert gemeenten op het gebied van Geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, oftewel objectinformatie.

Bestuurlijk belang

Venray is certificaathouder en heeft indirect medezeggenschap over Dataland.

Financieel belang

De gemeente bezit 18.615 (0,384%) certificaten ad € 0,10 per certificaat van in totaal 4.851.881 certificaten

Risico's

Boekwaarde certificaten ad € 1.861.

Ontwikkelingen

-

Beleidsvoornemens

-

Rapportages

Nieuwe ontwikkelingen , jaarverslagen en jaarstukken worden in het PO, indien nodig, besproken. Afweging vindt plaats door de beleidsmedewerker belastingen/WOZ.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

2.07  Enexis Holding

Doel

Behartigen van de publieke belangen m.b.t. het beheer van het energienetwerk door Enexis.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Verzorgen van energievoorziening (elektriciteit en gas).

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Besturen, Martijn van der Putten.

Financieel belang

De gemeente bezit 370.845 (0,25%) van in totaal 149.682.196 volgestorte aandelen.

Risico's

Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).
De aandeelhouders lopen het risico (een deel van) de boekwaarde ad
€ 370.845 (Venray) te moeten afwaarderen. Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.
Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de ‘Vordering op Enexis vennootschap’ die loopt tot september 2019, levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis Holding N.V.

Ontwikkelingen

-Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord zijn extra investeringen noodzakelijk. -Verschuiving van de energievoorziening van centrale productie naar lokale duurzame opwek: Flinke toename (vanaf 2021 circa 3.300 MW) duurzame energie uit zon en wind aan te sluiten op netwerk.Impact zonne energie in enkele regio’s: in 2 jaar groei netcapaciteit net zo groot als in afgelopen 30 jaar- De beperkingen van de energie-infrastructuur zijn inmiddels ook merkbaar in de gemeente Venray. Op 4 mei 2020 heeft Enexis aangekondigd dat deze transportschaarste fase 1 inmiddels ook geldt voor het aansluitstation Keizersveld. -Lage rente zorgt voor lagere omzet, lagere netto winst

Beleidsvoornemens

-De uitvoering van het Klimaatakkoord vraagt om een efficiënt en effectief netwerkbedrijf, een vooruitkijkende tariefregulering en aandeelhouders die bijdragen aan de financiering van de groei.
-Op 16 april 2020 is van Enexis Holding N.V. het verzoek ontvangen tot het verstrekken van een converteerbare hybride lening. Enexis verzoekt een lening beschikbaar te stellen van in totaal € 500 miljoen voor alle aandeelhouders samen. Venray beschikt over 370.845 aandelen in Enexis Holding N.V. Dit is 0,2478% van het totale aandelenkapitaal. Het concrete verzoek aan Venray betreft daarmee een aandeelhouderslening voor een bedrag van een € 1.238.775. Dit verzoek zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad

Rapportages

Jaarrekening en halfjaarlijkse rapportage.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

4.024

4.112

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

3.691

4.146

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

319

210

Niet bekend

Niet bekend

2.11  CSV Amsterdam BV

Doel

1. Het namens de verkopende aandeelhouders van Essent voeren van een eventuele schadeclaimprocedure tegen de Staat als gevolg van de WON.
2. Namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaimprocedures voeren tegen Recycleco BV (hierna Waterland).
3. Het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

In 2014 is de naam van de vennootschap gewijzigd waarna het openbaar belang louter nog de onder ‘doel’ geformuleerde zaken dient.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Besturen, Martijn van der Putten.

Financieel belang

De gemeente bezit 4.955 (0,25%) van in totaal 2.000.000 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 50.

Ontwikkelingen

In juni 2016 is een compromis bereikt tussen Waterland en de vennootschap voor een bedrag van € 5.464.217 over de belastingclaims tot en met de periode waarin Attero integraal onderdeel, als Essent Milieu, uitmaakte van de Essent-organisatie. Het bedrag is betaald uit het escrow fonds van € 13,5 miljoen. Daarnaast is door Attero een bedrag betaald aan de vennootschap van EUR 3.406.063 voor de (eventuele) belastingteruggaven over deze periode. Het bedrag is toegevoegd aan de overige reserves van de vennootschap. Het resterend vermogen op de escrow-rekening is € 8.035.783, - . De escrow-rekening werd  aangehouden bij de notaris. Op 20 april 2020 hebben CSV Amsterdam B.V (waaraan Venray de rechten en verplichtingen van bovengenoemde verkoop heeft overgedragen), Recylceco B.V., Attero Holding B.V. en Waterland Private Equity Fund V C.V. een vaststellingsovereenkomst ondertekend waarin een minnelijke schikking is getroffen voor de afwikkeling van alle geschillen. Door de AvA is op 9 april 2020 (naar rato van het aandelenbelang) besloten de Escrow uit te betalen. Voor Venray € 20.227.

Beleidsvoornemens

De vennootschap zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie
Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de aandeelhoudersommissie,
het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting.

Rapportages

Jaarrekening.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

749

452

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

68

84

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

-121

-294

Niet bekend

Niet bekend

2.12  Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

Doel

Afwikkelen resterende rechten en plichten uit de verkoop van o.a. de aandelen Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland; m.n. die voortvloeien uit het (aanvullend) convenant met de Staat.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Afwikkeling van rechten en plichten.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Besturen, Martijn van der Putten.

Financieel belang

De gemeente bezit 370.845 (0,25%) van in totaal 149.682.196 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 3.708.
Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW).

Ontwikkelingen

Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ.Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Beleidsvoornemens

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.

Rapportages

Jaarrekening en begroting.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

1.606

1.590

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

23

455

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

-15

-15

Niet bekend

Niet bekend

2.13  BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Doel

Aanleggen en exploiteren businesspark Greenport Venlo plus 30 ha. nieuw bedrijventerrein in Venray (Klaver 15).

Participanten

De gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Venlo en de Provincie Limburg.

Openbaar belang

Het creëren van een regionale economische impuls door middel van het gezamenlijk aanleggen en exploiteren van een hoogwaardig businesspark inclusief de ontwikkeling van 30 ha. uitgeefbaar bedrijventerrein op grondgebied van Venray.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur (AB) vertegenwoordigd door:

  • Portefeuillehouder Werken: Jan Loonen of
  • Burgemeester: Luc Winants

Portefeuillehouder Werken vertegenwoordigt de gemeente Venray in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA).

Financieel belang

Het belang van de gemeente Venray in de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is 5,4%.
In 2019 is een omzet gerealiseerd van ruim € 50 miljoen ( 2018 € 42 miljoen) bestaande uit grondverkopen, opbrengsten parkmanagement en de dienstverlening aan de B.V.- en C.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo. Het jaarresultaat uit de gewone bedrijfsvoering komt uit op € 0,8 miljoen positief (2018: € 7,1 miljoen). Dit lage bedrijfsresultaat ten opzichte van de omzet grondverkopen is ontstaan door de herijking van de grondexploitatie eind 2019. Deze herijking sluit lager dan eind 2018. De resultaatname eind 2018 is conform de gevolgde methodiek van Completed contract gebaseerd op het verwachte eindresultaat van de grondexploitatie eind 2018. Door de lagere resultaatverwachting wordt eind 2019 met terugwerkende kracht het cumulatief resultaat gecorrigeerd op basis van het reeds gerealiseerd deel van de exploitatie. Het eenmalig effect van deze 'correctie' bedraagt ongeveer € 3,5 miljoen. De horizon die in 2017 met 2 jaar was ingekort is op basis van de nieuwe gegevens in 2018 met 3 jaar verkort tot 2035 en de exploitatie sluit met een geprognosticeerd positief resultaat. De meest recente prognose is dat de uitgifte van de goortschalige kavels in 2030 zal zijn afgerond en dat die van de meer kleinschalige kavels zal doorlopen tot 2034. De begroting 2020 is door de Raad van Commissarissen en aandeelhouders goedgekeurd in het vierde kwartaal 2018 goedgekeurd.

Risico's

Het risicoprofiel van de grondexploitatie is in de loop van 2019 nagenoeg gelijk gebleven. Periodiek vindt door het ontwikkelbedrijf monitoring van de risico’s plaats. Om eventuele risico’s voor Venray (5,4% van het uiteindelijke resultaat) in de toekomst te kunnen opvangen is ervoor gekozen om binnen het grondbedrijf van Venray een reserve te vormen die gevoed gaat worden uit het jaarlijks te verkrijgen rendement (2%)op het ingebrachte eigen vermogen evenals het surplus op het ingebrachte vreemd vermogen. De derde uitkering van dividend aan de aandeelhouders (over het jaar 2019) heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2020.

Ontwikkelingen

In december 2016 hebben de raden van de vijf deelnemende gemeenten ingestemd met de vervlechting van de (grond) exploitaties van DCGV, TPN, VGP, Villa Flora en de Innovatoren. Als gevolg van deze vervlechting is de gemeenschappelijke regeling beëindigd en is één nieuw ontwikkelbedrijf ontstaan met aan de ene kant de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (aandeelhouders zijn de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo, Venray en de Provincie Limburg) en aan de andere kant een BV/CV Campus Vastgoed Greenport Venlo (aandeelhouders zijn de gemeente Venlo en de Provincie Limburg). De gemeenten Gennep en Peel en Maas hebben besloten om geen deel uit te maken van het nieuwe samenwerkingsverband en treden daarmee uit. Dit heeft ertoe geleid dat een deel van het gebied is omgevormd naar de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (aandeel Venray 5,4%) en een deel is omgevormd naar de CV/BV Campus Vastgoed (Venray is hier geen aandeelhouder in).Per 1-1-2017 is het nieuwe ontwikkelbedrijf operationeel.De acquisitie van nieuwe bedrijven verloopt voortvarend in 2019. De grondomzet is fors hoger dan in de begroting van het Ontwikkelbedrijf opgenomen. In 2019 is ook voortgang gemaakt met de in het kader van de vervlechtingsoperatie overeengekomen ontwikkeling van 30 ha. nieuw bedrijventerrein op het grondgebied van de gemeente Venray, Klaver 15. Het bestemmingsplan komt waarschijnlijk in de tweede helft van 2020 ter inzage te liggen.

Beleidsvoornemens

N.v.t.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd. Tevens worden de kwartaalrapportages van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo vertrouwelijk toegezonden aan college en raad.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

2.14  Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord

Doel

Ondersteuning bieden op het gebied van zorg, welzijn en veiligheid

Participanten

Voor taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg
Voor taken jeugd en veiligheid, Top-X en multicomplexe casuïstiek, nazorg ex-gedetineerden de gemeenten in Noord-Limburg (minus Mook en Middelaar op onderdelen)
Overige participanten zijn politie, openbaar ministerie, DJI, Vincent van Gogh, Bureau Jeugdzorg, 3RO, UWV, William Schrikker Groep, Leger des Heils, Koraal Groep, Mutsaersstichting, Moveoo, Raad voor de Kinderbescherming, De Rooyse Wissel, Veilig Thuis, Veiligheidsregio Limburg Noord.

Openbaar belang

Biedt ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid.

Bestuurlijk belang

Governance rondom het Zorg- en Veiligheidshuis wordt herzien. Besluitvorming vindt in 2e helft 2020 plaats.

Financieel belang

Gemeente Venray betaalt jaarlijks een bijdrage. De bijdrage voor 2021 is op moment van het opstellen van deze rapportage nog niet bekend. Afgesproken is dat er een begroting 2021 wordt voorbereid en ter vaststelling wordt voorgelegd aan het college in de 2e helft van 2020.

Risico's

Gemeenten en partners moeten binnen relatief kort tijdbestek tot overeenstemming komen over nieuw concept Zorg- en Veiligheidshuis.

Ontwikkelingen

Kwartiermaker is in maart 2020 gestart met wederopbouw van een Zorg- en Veiligheidshuis in Noord-Limburg. Besluitvorming vindt in de 2e helft van 2020 plaats.

Beleidsvoornemens

Herinrichting Zorg- en Veiligheidshuis voor de korte, middellange en lange termijn.

Rapportages

Jaarverslag en jaarrekening.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

2.15  Veilig Thuis

Doel

Uitvoering van de wettelijke taken, te weten fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling; onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling; het beoordelen of en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft; het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen bij huiselijk geweld of kindermishandeling; het in kennis stellen van de politie of de raad voor de kinderbescherming, het in kennis stellen van het college en het op de hoogte stellen van de melder.

Participanten

Bureau Jeugdzorg en alle gemeentes in Noord- en Midden Limburg.

Openbaar belang

Biedt cliënten ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn.

Bestuurlijk belang

De wethouder Leven is lid van het portefeuillehoudersoverleg Veilig Thuis en de bestuurscommissie WMO.

Financieel belang

Gemeente is financieel verantwoordelijk vanuit de Jeugdwet en vanuit de Wmo. De middelen zijn afkomstig vanuit de lokale jeugdwet-middelen en de Wmo middelen die “centrumgemeente Venlo” ontvangt.
Veilig Thuis wordt vanuit twee wetten bekostigd. 59,3% komt uit het jeugdhulp-deel en 40,7% uit het Wmo-deel. Het Wmo-deel wordt betaald door de Centrumgemeente Venlo. Het jeugdhulpdeel wordt betaald door alle gemeentes in Noord- en Midden Limburg volgens een regionaal vastgestelde verdeelsleutel.
Per 2019 zijn de jeugdhulpmiddelen onderdeel van de algemene uitkering van het Rijk geworden en niet meer direct herleidbaar. De verdeling van deze middelen binnen de regio zijn op dit moment de onderlegger voor de verdeelsleutel tussen gemeenten, er zal de komende periode gezocht worden naar een goede nieuwe verdeelsleutel. Hierover wordt in het najaar van 2020 een besluit genomen.

Risico's

Open einde financiering (bij stijging van aantal meldingen kunnen de kosten stijgen).

Ontwikkelingen

-   Verbeterpunten in eigen werkproces.-   Verbeterpunten in samenwerking met ketenpartners (waaronder de gemeenten).

Beleidsvoornemens

Betere samenwerking tussen de strafketen en de zorgketen.
Verbetering samenwerking ketenpartners, o.a. door het geven van trainingen over de aangescherpte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Implementatie nieuwe samenwerkingsafspraken tussen lokale teams en Veilig thuis en de regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis.

Rapportages

Er zijn maandelijkse gesprekken over de resultaten van Veilig Thuis, daarnaast verantwoordt Veilig Thuis zich door managementrapportages.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

200

200

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

900

383

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

139

0

Niet bekend

Niet bekend

2.16  Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Doel

Primair doel is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de Limburgse gemeenten voor zover die voortvloeien uit hun contractuele relatie uit hoofde van de contracten voor het verwerken van het huishoudelijk afval en gft.
Verder heeft de vereniging tot doel:
a)   het voor en met de leden opbouwen van kennis en kunde op afvalgebied;
b)   het adviseren van leden op afvalgebied;
c)   het behartigen van de belangen van de leden op afvalgebied op (boven)Provinciaal niveau;
d)   het binnen de door de wet gestelde grenzen komen tot een gecoördineerde oriëntatie en advisering over het contracteren van marktpartijen ook voor afvalcontracten buiten de werkingssfeer van de onder a) genoemde contracten;
e)   het ter goedkeuring aan de leden voorleggen van onder coördinatie van het bestuur tot stand gebrachte contractuele voorstellen.

Participanten

Alle gemeenten in de provincie Limburg (m.u.v. Mook en Middelaar).

Openbaar belang

ASL heeft in het verleden, via deze gezamenlijke aanbesteding, gezorgd voor meerjarige verwerkingscontracten van de drie grote huishoudelijke afvalstromen: restafval, GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en PBD (plastic-, blik- en drankverpakkingen). Dat heeft de Limburgse gemeenten veel financieel voordeel opgeleverd. ASL zorgt ook voor kennisdeling tussen de leden. En voor belangenbehartiging van de leden bij rijk en branches.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouder Openbare Ruimte (afval) is namens de gemeente Venray lid van AfvalSamenwerking Limburg. Jaarlijks vindt de Algemene Leden Vergadering plaats. Ieder lid van de vereniging heeft in deze vergadering zoveel stemmen als overeenkomt het met aantal inwoners van het lid per 1 januari van het voorafgaande boekjaar, gedeeld door duizend. Het bestuur van AfvalSamenwerking Limburg is belast met het besturen van de vereniging. Geen van de wethouders, raadsleden of ambtenaren van de gemeente Venray neemt plaats in het bestuur.

Financieel belang

De gemeente Venray heeft als individuele contractpartner drie contracten afgesloten die in ASL-verband Europees gezamenlijk Europees zijn aanbesteed:
1.   Verwerken van restafval bij Attero (circa € 250.000 per jaar).
2.   Verwerken van GFT-afval bij Attero (circa € 71.000 per jaar).
3.   Sorteren, transporteren en vermarkten van kunststof verpakkingsmateriaal bij Van Scherpenzeel (circa € 260.000 per jaar).
De jaarlijkse ledenbijdrage voor Afval Samenwerking Limburg wordt in de algemene ledenvergadering vastgesteld. De huidige contributie is € 0,20 per inwoner. Voor Venray komt dat overeen met een jaarlijkse bijdrage van circa € 9.000,-.

Risico's

Het belangrijkste risico van de vereniging is het opnieuw contracteren van de lopende contracten en de daaraan verbonden kosten. Dit gebeurt in 2024, rekening houdend met alle mogelijke verlengingen. Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname. Leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen met een opzeggingstermijn van één jaar. Bovendien gaat elke gemeente een individueel contract aan met contractpartijen.

Ontwikkelingen

De bestaande contracten voor bovengenoemde drie afvalstromen lopen eind 2023 af. In voorbereiding op een nieuwe aanbesteding heeft ASL eind 2019 een nieuwe visie vastgesteld over hoe in de toekomst om te gaan met afval in onze provincie. De deelnemende gemeenten willen niet meer traditioneel afvalvolume in de markt zetten. Ze gaan voor een aanpak met de kernwoorden circulair, samenwerking en grensverleggend:Circulair – Afvalbeheer wordt grondstoffenbeheer en we gebruiken dit als hefboom voor de transitie naar een Circulaire Economie (CE) met winst voor mens, milieu en economie. We streven dus naar anders produceren, anders consumeren en het sluiten van ketens, met focus op waardebehoud, producthergebruik en het voorkomen van afval.Samen – Geen partij kan dit alleen. Hiervoor is inspanning nodig van alle Limburgse partijen – bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincie maar ook burgers. Dit levert ook voordeel op voor de regio: financieel en/of sociaal-maatschappelijk (o.a. werkgelegenheid). Wij bouwen voort op de sterke economische clusters die in Limburg al bestaan. Concreet zoeken we samenwerking met Limburgse marktpartijen (aanbieders en verwerkers) om meer afval in de eigen provincie te verwerken.Grensverleggend – We geloven dat innovatie en circulariteit onlosmakelijk verbonden zijn. Circulariteit verlegt de grenzen van technieken, sectoren en verdienmodellen. Het is onze ambitie om afval regionaal te be- en verwerken: hiervoor richten wij ons op onze provincie en kijken logischerwijze ook over de landsgrenzen heen.In het project Samenwerken en Aanbesteden werkt ASL aan twee onderwerpen:- De voorbereiding van de aanbesteding van huishoudelijk restafval, PMD en GFT; hierover leest u in deze nieuwsbrief.- Het uitwerken van een strategie gericht op de bevordering van Circulaire Economie en de rol en taken die ASL namens de deelnemende gemeenten op kan pakken in de CE. In de eerste helft van 2021 zal een besluit worden genomen in de ALV over de samenwerkingsvorm (momenteel: vereniging). Indien dat gevolgen heeft voor de positie van ASL dan zal de Raad tijdig hierover een besluit voorgelegd krijgen.

Beleidsvoornemens

In de Strategienota “Een wereld te winnen” is aangegeven dat in de periode 2016-2021 uitvoering wordt gegeven aan nieuwe taken:
•   Mogelijkheden verkennen voor een gezamenlijke communicatie naar burgers, scholen en verenigingen.
•   Mogelijkheden verkennen voor het inzetten van afvalcoaches.
•   Inrichten van een digitale kennisbibliotheek.
•   Verkennen van subsidiemogelijkheden op het gebied van afval, grondstoffen en duurzame energie uit biomassa.
•   Advies geven aan individuele en samenwerkende gemeenten in de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.
•   Stimuleren van samenwerking tussen gemeenten in de marktbenadering.
•   Extra aandacht voor aanbesteding kleinere contracten (textiel, papier, glas, luiers- en incontinentiemateriaal).
•   Aanbestedingen evalueren en ervaringen onderling delen.

Rapportages

Jaarlijks wordt het Jaarverslag en de Jaarrekening vastgesteld door het bestuur en de leden.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

171.790

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

-70.217

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

2.17  Natuurnetwerk Gemeenten

Doel

Vertegenwoordiging van gemeentelijke bos en natuureigenaren in de (koepel)Vereniging Bos en Natuureigenaren (VBNE)

Participanten

In 2020 zijn 34 gemeenten lid, die gezamenlijk iets meer dan 25.000 hectare aan bos- en natuurterreinen in eigendom hebben.

Openbaar belang

Het binden van gemeenten in het bezit van bos en natuur en samenwerken op het gebied van het bedrijfsmatig en professioneel beheer.

Bestuurlijk belang

De vereniging van Natuurnetwerk gemeenten is in 2015 opgericht door de gemeente Nunspeet en Venray. Namens Venray zit de wethouder Natuur-, klimaat- en milieubeleid in het bestuur. Door verenigd te zijn, zit men aan tafel bij de VBNE. Hier wordt beleidsrichting bepaald, subsidiebesprekingen gehouden en kan worden bevorderd dat natuur en bos op de politieke agenda komen.

Financieel belang

Uitwisseling van kennis en expertise in het Natuurnetwerk Gemeenten voorkomt kosten voor inhuur of aankoop kennis. Tevens kan invloed worden uitgeoefend op het subsidiestelsel via inspraak.
Lidmaatschap per jaar ca. €1.600.

Risico's

Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname. Leden kunnen hun lidmaatschap ook weer opzeggen.

Ontwikkelingen

Het verder vergroten van de deelname van gemeenten met bos- en natuurbeheer om zo een belangrijke rol te kunnen vertegenwoordigen in het overleg met het rijk

Beleidsvoornemens

Thema’s die aan bod komen in het Natuurnetwerk Gemeenten zijn onder andere:
-   Boomveiligheid in bossen
-   Omgaan met teken en de ziekte van Lyme bij zowel beheerders als bezoekers
-   Vergroting professionaliteit gemeentelijke bos en natuurbeheerders door uitwisseling kennis en kunde en onderzoek en innovatie

Rapportages

Jaarlijks wordt het Jaarverslag en de Jaarrekening vastgesteld door het bestuur en de leden.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

2.18  Venray Bloeit

Doel

Het actief uitdragen en promoten van Venray als een bloeiende gemeente om te wonen, te werken, te shoppen en te verblijven

Participanten

Gemeente Venray, Venray Centraal, Toeristisch Platform Venray, Venrays Ondernemers Platform (VOP), Rabobank Horst-Venray, Woontafel Venray, Suyderland, verenigde ondernemers van de weekmarkt.

Openbaar belang

Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties, bedrijven, instellingen, inwoners en bezoekers om de levendigheid een aantrekkingskracht van Venray te vergroten.

Bestuurlijk belang

De wethouder Economie vertegenwoordigt de gemeente in de Stuurgroep.

Financieel belang

De gemeente draagt jaarlijks hetzelfde bedrag bij als de overige partijen gezamenlijk tot een maximum van € 70.000. Het stichtingsbestuur stelt vooraf een begroting op en legt via een jaarrekening achteraf verantwoording af over de besteding van de beschikbare middelen.

Risico's

geen

Ontwikkelingen

In 2019 is Venray Bloeit geëvalueerd. In de raadsvergadering van 12 mei 2020 is besloten om in te stemmen met de jaarlijkse bijdrage van maximaal €70.000 t/m 2023. Eind 2021 vindt een tussentijdse evaluatie plaats.

Beleidsvoornemens

De gemeenteraad heeft op 12 mei 2020 besloten de gemeentelijke bijdrage aan Venray Bloeit met 3 jaar te verlengen (t/m 2023). De focus zal de komende jaren meer dan voorheen liggen op promotie en marketing en minder op concrete projectbijdragen. Verder zal Venray Bloeit zich richten op het afstemmen en verbinden van bestaande projecten en initiatieven.

Rapportages

Het stichtingsbestuur zal jaarlijks aan de Raad rapporteren over de voortgang van het project.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

3.01  Brabander - Aan den Heuvel

Doel

Het realiseren van een woningbouwprogramma van ca. 600 woningen in het gebied van de Brabander, deelgebied Aan den Heuvel.

Participanten

De gemeente Venray en de ontwikkelingsmaatschappij “Loobeek”.

Openbaar belang

Bevorderen woonmogelijkheden in de gemeente Venray.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door:

  • Portefeuillehouder Economie (Bestuurlijk verantwoordelijk)
  • Teammanager Ruimtelijke ontwikkeling (Ambtelijk verantwoordelijk)

Portefeuillehouder kan in de stuurgroep samen met de partner besluiten nemen binnen de kaders zoals door de raad gesteld.

Financieel belang

De gemeente Venray heeft een aandeel van 50% in de exploitatie en het risico van het project.
De totale winstprognose bedraagt € 3,7 mln. (inclusief resultaatbestemming fondsafdrachten) te verdelen tussen beide partners.

Risico's

Vertraging in uitgifte met extra kapitaallasten (rente).

Ontwikkelingen

Tegenvallende verkoop tot en met 2014. Vanaf 2015 is er weer een stijgende lijn zichtbaar. De exploitatie is reeds door de jaren heen verlengd en bijgesteld.

Beleidsvoornemens

We proberen de renteverliezen te minimaliseren en de exploitatie in de plus te houden. We streven ernaar het project zo snel mogelijk af te ronden met de partijen die er nu bij zijn. Daarnaast willen we ook de kwaliteit van de woonwijk garanderen.

Rapportages

Voortgangsrapportage per kwartaal.
Vaststelling exploitatie: jaarlijks.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

3.02  Samenwerkingsovereenkomst "De Blakt"

Doel

Het realiseren van ca. 54 ha uitgeefbaar industrieterrein “de Blakt”.

Participanten

De gemeente Venray en Maessen project BV.

Openbaar belang

Bevorderen economische ontwikkeling.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door:

  • Portefeuillehouder Economie (Bestuurlijk verantwoordelijk)
  • Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling (Ambtelijk verantwoordelijk)

Portefeuillehouder kan in de stuurgroep samen met de partner besluiten nemen binnen de kaders zoals door de raad gesteld.

Financieel belang

De gemeente Venray heeft een aandeel van 50% in de exploitatie en het risico van het project.
De totale winstprognose bedraagt € 5,30 mln. (inclusief fondsafdrachten) te verdelen tussen beide partners.

Risico's

Achterblijvende verkoop met extra kapitaallasten (rente).
Lagere grondprijs.
Niet verkoopbare restkavels.

Ontwikkelingen

Een bestemmingsplanwijziging heeft geleid tot beter verkoopbare kavels. Er is nu nog 1 kavel voorradig.

Beleidsvoornemens

Ondanks de tegenvallende markt tot een paar jaar geleden willen we proberen de renteverliezen te minimaliseren en de exploitatie in de plus te houden. We streven ernaar het project zo snel mogelijk af te ronden met de partijen die er nu bij zijn. Daarnaast willen we ook de kwaliteit van het industrieterrein garanderen en ook de bijbehorende werkgelegenheid.

Rapportages

Voortgangsrapportage per kwartaal.
Vaststelling exploitatie: jaarlijks.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t

N.v.t.

N.v.t

4.01  Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Doel

Verbeteren waterveiligheid, bereikbaarheid, economische ontwikkeling en leefbaarheid van het gebied tussen Ooijen en Wanssum, met inachtneming van de natuur.

Participanten

Provincie Limburg, de gemeenten Horst a/d Maas en Venray, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg.

Openbaar belang

Beschermen burgers en bedrijven tegen hoogwater en het bevorderen van de leefbaarheid van het gebied, w.o. verbeteren infrastructuur en economische ontwikkeling.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Ecomomie.

Financieel belang

Investering van € 7,2 mln. (€ 5,7 mln. in geld en € 1,5 mln. in grond).
4 scopewijzigingen (Venrayse Issues): € 960.000 (toegekend voor 2017 t/m 2020).

Risico's

De risico’s worden aangegeven in de voortgangsrapportage majeure projecten. Het gaat op dit moment over de:
1. Historische voorbereidingskosten projectbureau totaal € 1,21 miljoen wat mogelijk verrekend wordt.
2. Grondverkoop € 1.500.000 t.b.v. dekking € 7.000.000.
3.Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat voor een aantal woningen maatregelen aan de gevel moeten worden verricht. Er is nog geen inschatting gemaakt van de totale kosten waardoor er nog een mogelijk risico blijft bestaan.

Ontwikkelingen

Aannemer “Mooder Maas” is volop aan de slag. Om alle overige werkzaamheden in het gebied van de GOW uit te voeren en voor het einde van 2020 op te leveren. Denk hierbij aan de brug over de passantenhaven die de Westelijke en Oostelijke rondweg met elkaar moet verbinden. Het centrum van Wanssum zal in de 2e helft van 2020 worden afgewerkt. Exclusief Project B.V. heeft door de coronavirus iets vertraging opgelopen t.b.v. de realisatie van de Westhaven en de werkzaamheden zullen begin 2021 worden afgerond. Alle verdere beschikbare informatie wordt in de openbare dorpsraadvergaderingen gedeeld met de inwoners van Wanssum, Geijsteren en Blitterswijck.

Beleidsvoornemens

Tijdens de uitvoering van alle werkzaamheden wordt ingespeeld op actuele beleidsvoornemens.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
Voortgangsrapportage per kwartaal.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.02  Via Venray

Doel

Het optimaliseren van de N270 tot een hoogwaardige verkeers-verbinding, die bijdraagt aan het verbeteren van de economische ontwikkeling in algemene zin, veiligheid, verkeersdoorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid. Niet alleen direct op en rondom deze weg, maar ook in Venray e.o.

Participanten

De Provincie Limburg, de gemeente Venray, MKB-Limburg, LWV en LLTB vormen de Stuurgroep Via Venray. RWS Limburg is agendalid.

Openbaar belang

Het verbeteren van de economische ontwikkeling in algemene zin, veiligheid, verkeersdoorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen.

Financieel belang

Gemeente Venray draagt bij in de projectfinanciering en daarnaast voert zij projecten uit aan het aanliggend gemeentelijk wegennet.

Risico's

Vertraging door onderzoeken, waardoor kosten voor realisatie toenemen en budget wordt overschreden

Ontwikkelingen

Planvorming is gaande.

Beleidsvoornemens

Uitvoering werkzaamheden aan de N270 zelf gebeurt door de Provincie in 2 tranches. Aanpak van het wegvak Leunseweg - rotonde de Blakt (fase 1) was voorzien voor 2016-2018. Dit is vertraagd en wordt 2021/2022. Daarna worden de overige wegvakken onderzocht onder leiding van de provincie in samenwerking met de gemeente. De gemeentelijke projecten onder de vlag van de Via Venray worden in de periode 2014-2022 uitgevoerd.

Rapportages

Via kwartaalrapportages wordt verantwoording afgelegd aan de stuurgroep Via Venray

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.03  Regio Noord-Limburg

Doel

Bevorderen van de intergemeentelijke samenwerking in Noord-Limburg (voorheen Regio Venlo).

Participanten

Gemeente Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Gennep, Bergen, Beesel en Mook en Middelaar.

Openbaar belang

De gemeenten werken samen om de ontwikkeling van de regio in de brede zin van het woord te bevorderen.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouders nemen deel aan de diverse regionale overlegtafels.
Daarnaast bestaat er een regionaal burgemeestersoverleg.

Financieel belang

De bijdrage van de gemeente bedraagt jaarlijks € 4 per inwoner plus € 1,28 per inwoner aan het Innovatiefonds.

Risico's

geen

Ontwikkelingen

Het takenpakket van de Regio is de afgelopen jaren verbreed van economische tot ook sociaal maatschappelijke en ruimtelijke thema’s  De investeringsagenda en de Regiodeal die onder de vlag van de Regio Noord-Limburg worden uitgevoerd brengen veel investeringskracht en extra werk met zich mee voor de 8 regiogemeenten. In totaal is er uit deze regiodeal en Investeringsagenda € 70 Miljoen budget uit overheidsgelden (Rijk, Provincie en regiogemeenten) beschikbaar voor investeringen vastgestelde thema's in de regio. Naast dit bedrag wordt ook geïnvesteerd door Bedrijven en Onderwijsinstellingen

Beleidsvoornemens

Met de Regiodeal die door het Rijk aan onze regio is toegekend is een budget van € 40.000 beschikbaar gekomen vanuit Provincie, Rijk en Regiogemeenten. Daarnaast is de Investeringsagenda vastgesteld waardoor € 30 Miljoen beschikbaar is gekomen vanuit Provincie en de Regiogemeenten. Deze budgetten worden gespendeerd aan concrete projecten die bijdragen aan de doelstellingen als verwoord in de Regiodeal en Investeringsagenda.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.04  Werkplein Venlo-Venray

Doel

Realiseren van een slagvaardige, deskundige en efficiënte uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen, waardoor zo min mogelijk burgers in de bijstand komen dan wel blijven. Daarnaast optimalisatie van de dienstverlening richting werkgevers.
Tot slot het behoud van dienstverlening in Venray op het gebied van werk en inkomen voor de Venrayse burgers en bedrijven.

Participanten

Gemeente Venlo en Venray

Openbaar belang

Minder mensen in de bijstand, meer mensen in de bijstand participeren in de samenleving en een besparing op de uitkeringslasten.

Bestuurlijk belang

Het college en de gemeenteraad zijn financieel eindverantwoordelijk en zijn verantwoordelijk voor de vaststelling van het beleid op het gebied van werk en inkomen.

Financieel belang

Beheerskosten: We betalen aan de gemeente Venlo een bedrag voor de taken die zij uitvoeren voor de gemeente Venray (benodigde formatie, vermenigvuldigd met 1.350 productieve uren en het gemiddeld uurtarief).
Programmakosten inkomensdeel gemeente Venray.
Programmakosten Participatiebudget gemeente Venray.

Risico's

Belangrijkste risico’s zijn:
-   dat de in de prestatieafspraken afgesproken prestaties niet worden behaald;
-   dat de prestatieafspraken niet geüpdatet en ondertekend zijn (i.k.v. gegevensuitwisseling).

Ontwikkelingen

In 2018 is de samenwerking en de overeenkomst geëvalueerd, waarbij gekeken is naar de gezamenlijke doelstellingen en resultaten. Deze evaluatie biedt aanknopingspunten over hoe verder te gaan met het Werkplein. Besluitvorming hierover wordt eind 2020 verwacht.

Beleidsvoornemens

De samenwerking te evalueren en een koers over hoe verder te gaan met het werkplein.

Rapportages

De gemeente Venlo stelt in april, juli en oktober een eenduidig inhoudelijk verantwoordingsdocument op met betrekking tot het voorafgaande kwartaal, waarin de realisatie wordt afgezet tegen de raming. De gemeente Venlo stelt binnen zes weken na het verstrijken van het vierde kwartaal een inhoudelijke jaarrapportage op.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.05  Werkbedrijf regio Limburg Noord

Doel

Het doel is dat er binnen de arbeidsmarktregio één aanspreekpunt is; het werkgeversservicepunt, waar werkgevers terecht kunnen voor informatie, advies en specialistische expertise. Daarnaast zijn gemeenten en UWV gezamenlijk verantwoordelijk voor de registratie van alle werkzoekenden en vacatures (transparantie arbeidsmarkt). UWV en gemeenten staan gezamenlijk aan de lat voor de gestelde doelen uit het marktbewerkingsplan, zoals invulling geven aan de Banenafspraak.

Participanten

De volgende partijen maken onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst ondertekend op 22 oktober 2015: Gemeente Venray, gemeente Venlo, gemeente Beesel, gemeente Horst aan de Maas, gemeente Peel en Maas, gemeente Gennep, gemeente Bergen, NLW groep NV, Stichting INTOS, WAA groep, UWV Werkbedrijf.

Openbaar belang

Stelt het marktbewerkingsplan vast en monitort of de regionale samenwerkingsafspraken door partijen worden nagekomen.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouders van Peel en Maas en van Venlo vertegenwoordigen de Noord-Limburgse gemeenten.

Financieel belang

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.
De bekostiging van het werkgeversservicepunt (uitvoeringsorganisaties van het Werkbedrijf) is conform samenwerkingsovereenkomst verdeeld tussen de partners. Voor Venray is dit 20%, welke via gemeente Venlo (vanwege samenwerking Werkplein) wordt bekostigd.

Risico's

Het belangrijkste risico is dat de Quotum-wet wordt geactiveerd, omdat de taakstelling wat betreft de plaatsing van de doelgroep niet wordt behaald.

Ontwikkelingen

Er spelen diverse ontwikkelingen zoals: -   Invulling van de banenafspraak;-   Uniforme vastleggen van werkzoekenden en vacatures;-   Monitoring;-   het verkleinen van de mismatch tussen vraag (ondernemers) en aanbod (werkzoekenden); inspelen op de groeiende behoefte aan betaalde krachten.

Beleidsvoornemens

In het marktbewerkingsplan zijn de beleidsvoornemens opgenomen. Er is een vertaling gemaakt naar een jaarplan.

Rapportages

Het Werkgeversservicepunt heeft een jaarplan opgesteld op basis van het marktbewerkingsplan. In 2019 is het WSP geevalueerd en op basis van de evaluatie zijn voorstellen gedaan ter verbetering. Deze worden nu opgepakt.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Vreemd vermogen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Resultaat

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

4.06  RIEC

Doel

Het versterken van de bestuurlijke slagkracht voor wat betreft de aanpak van de georganiseerde criminaliteit om daarmee facilitering van criminele activiteiten (ondermijning) te voorkomen en de lokale veiligheid te vergroten.

Participanten

Alle Limburgse gemeenten, provincie Limburg, Openbaar Ministerie, Politie eenheid Limburg en landelijke diensten, Belastingdienst, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, Economische Controledienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor het thema hennep is een apart convenant opgesteld, waarin ook andere partners participeren.

Openbaar belang

Versterken van de bestuurlijke aanpak en ondersteunen van de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Bestuurlijk belang

De gemeente Venray wordt per thema vertegenwoordigd door een burgemeester in de stuurgroep. Besluitvorming vindt - op voordracht van stuurgroep -lokaal plaats.

Financieel belang

Gemeente Venray betaalt jaarlijks een bijdrage. Bijdrage 2021: € 22.500.-.

Risico's

-

Ontwikkelingen

Intensivering aanpak ondermijning in Limburg mede dankzij toekenning versterkingsgelden uit het landelijke ondermijningsfonds voor de jaren 2019, 2020 en 2021 (voor Limburg in totaal bijna 9 miljoen euro, waarvan specifiek voor Venray 150.000,-) . In dit kader wordt ingezet op versterking van grensoverschrijdende samenwerking, versterken van publiek-private samenwerking, bestuurlijke weerbaarheid en integriteit, extra capaciteit ontkleurde analisten en ontkleurde projectleiders ten behoeve van advisering en ondersteuning van gemeenten (o.a. uitwerken integrale ondermijningsbeelden)

Beleidsvoornemens

Versterken van de samenwerking om daarmee ondermijnende criminaliteit effectiever terug te dringen (zie ontwikkelingen). Verder is beleidsmatig het streven erop gericht om zoveel als mogelijk uniform beleid te hebben als het gaat om onder meer Bibob, Damocles, prostitutie, 1% motorclubs, etc.. Besluitvorming over nieuw of gewijzigd beleid vindt lokaal plaats.

Rapportages

Jaarverslag en jaarrekening.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.07  Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg

Doel

De Gemeenten streven naar een betrouwbaar, vlot, veilig en duurzaam vervoer van mensen en goederen door een gericht aanbod van mobiliteitsvoorzieningen en door een efficiënt gebruik van deze vervoersvoorzieningen door burgers en bedrijven. Te bereiken door onder meer:
1.   het gezamenlijk voeren van een regionaal verkeers- en vervoerbeleid waarvoor een breed draagvlak bestaat binnen de Gemeenten en betrokken stakeholders vanuit ieders eigen specifieke verantwoordelijk- en bevoegdheden;
2.   het hebben en uitdragen van één gezamenlijk beeld in Noord-Limburg over de ontwikkeling van de mobiliteitsvoorzieningen op nationaal, provinciaal en regionaal niveau;
3.   het hebben en uitvoeren van één gezamenlijk mobiliteitsprogramma op regionaal niveau;
4.   daar waar mogelijk het gezamenlijk uitvoeren van lokale taken op het gebied van verkeer en vervoer mits doelmatig en doeltreffend.

Participanten

Gemeenten Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Venlo, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel

Openbaar belang

Samenwerkingsverband voor het verbeteren van de bereikbaarheid van en de verkeersveiligheid in de regio Noord-Limburg en daarmee tevens van/in Venray

Bestuurlijk belang

Het RMO kent zowel een ambtelijk als een bestuurlijk overleg. Van het bestuurlijk overleg is een wethouder van één van deelnemende gemeenten de voorzitter (voorzitter is Eric Beurskens, wethouder Horst aan de Maas, vice-voorzitter is Marcel Roelofs, wethouder Beesel). Er is bestuurlijk overleg over regionale onderwerpen, niet alleen tussen de bestuurders van de deelnemende gemeenten gezamenlijk, maar ook vanuit de regio met partijen die op één of andere manier op het terrein van mobiliteit werkzaam zijn (zoals Provincie Limburg, Ministerie I&W, Rijkswaterstaat, Arriva, goederenvervoerders, logistieke dienstverleners, TLN, EVO, politie) dan wel daar een belang hebben (zoals meer onderwijsinstellingen, werkgevers, MKB, LLTB).

Financieel belang

Subsidies voor projecten in het beleidsveld “mobiliteit, verkeer en vervoer” worden afgestemd binnen het RMO en ingediend door het RMO. De Provincie (de grootste subsidieverstrekker) vereist dat er een strategische agenda onder ligt, anders simpelweg geen subsidie. De samenwerking in het RMO borgt dat die strategische agenda er is/komt.
De directe kosten van het samenwerkingsverband voor de komende jaren zijn:
2019   2020   2021   2022   2023
33   33   34   34   35

De verwachting is dat de intensievere samenwerking vanaf 2022 een hogere bijdrage zal vergen.

Risico's

De belangrijkste risico’s zijn dat belangen mogelijk erg uiteenlopen en dat individuele deelnemers er individueel op gaan acteren. De samenwerking is echter hecht en bestaat al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw. Sinds begin 2018 is er één gezamenlijke regionaal visie die door de 8 deelnemende gemeenteraden is vastgesteld.

Ontwikkelingen

Het RMO ontwikkelt zich steeds meer naar een partij die zich bezig houdt met een strategische agenda op het gebied van mobiliteit en niet meer met het “slechts” coördineren van verkeerseducatie bij de scholen. In 2016 is gestart met een Mobiliteitsplan voor Noord-Limburg onder de naam Trendsportal. Er zijn inmiddels regionale doelstellingen opgesteld en begin 2018 vastgesteld door alle deelnemende gemeenten. De strategische agenda die hier uit voortvloeit, borgt dat gemeenten gezamenlijk in dezelfde richting werken en is tevens basis voor subsidieverstrekking. Het RMO is met deze ontwikkeling een voorbeeld voor de andere vier RMO’s in de provincie.

Beleidsvoornemens

In 2018 zijn regionale doelstellingen door alle betrokken gemeenteraden vastgesteld. De volgende stap is deze op regionaal én lokaal niveau aan te scherpen en de basis te laten zijn voor de gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s op het beleidsterrein Mobiliteit.

De samenwerkingsovereenkomst is van 2015 en is in 2019 voor één jaar verlengd tot einde 2020. Voor de jaren 2021-2025 wordt gewerkt aan een nieuwe bestuursovereenkomst. De bedoeling dat in die nieuwe bestuursovereenkomst de laatste inzichten worden meegenomen inzake de huidige manier van samenwerking wat betreft het RMO, Trendsportal en de Regiovisie.

Rapportages

Het RMO rapporteert niet expliciet over het samenwerkingsverband zelf. Verschenen nota’s van de laatste jaren onder meer:
-   Visie Infrastructuur
-   Regionale MobiliteitsVisie
-   Visie Openbaar Vervoer
-   Onderzoek vrachtwagen parkeren
-   Inventarisatie Landbouwverkeer
-   Mobiliteitsplan Noord-Limburg / Trendsportal

Mobiliteitsvisie Trendsportal: www.trendsportal.nl

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.08  Samenwerking VTH Gennep-Venray

Doel

Uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving die niet tot het basistakenpakket behoren, volgens (overheids-)kwaliteitscriteria, waarbij gestreefd wordt naar een efficiëntere en effectievere uitvoering.

Participanten

Gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Venray

Openbaar belang

Het controleren van de uitvoering van de VTH-taken op het naleven wet- en regelgeving volgens de geldende kwaliteitsnormen.

Bestuurlijk belang

Samenwerking leidt tot een effectievere en efficiëntere inzet van personeel en geldmiddelen. Door het bundelen van de uitvoering is het eenvoudiger om aan de kwaliteitscriteria op het gebied van deskundigheid en voldoende werkvoorraad te voldoen.

Financieel belang

Gemeente Venray brengt personeel en faciliteiten in. Gemeenten Gennep ven Mook en Middelaar vergoeden de inzet volgens een afgesproken regionaal uurtarief.

Risico's

Gennep kan een lager aantal uren vragen. Dit zou kunnen leiden tot onderbenutting van de capaciteit van Venray. Het gevraagde aantal uren wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma VTH.

Ontwikkelingen

Voor de gemeentelijke of thuistaken is een samenwerkingsverband in voorbereiding samen met Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray. Deze samenwerking wordt dan voor vier gemeenten geformaliseerd.

Beleidsvoornemens

Gezamenlijke doorontwikkeling programmering, inzet middelen, gezamenlijke afstemming van de uitvoering en verbeteren van het monitoringssysteem. Dit gebeurt onder andere door het gebruik van de regionale VTH-applicatie.

Rapportages

Jaarlijks worden de resultaten van het uitvoeringsprogramma getoetst aan het uitvoeringsprogramma en handhavingsbeleid.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Vreemd vermogen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Resultaat

541

365

416

315

4.09  Toezicht- / handhavingsorganisatie Horst a/d Maas en Venray

Doel

Op effectieve wijze inrichten en uitvoeren van het toezicht en de handhaving ter bevordering van het naleven van wet- en regelgeving.

Participanten

Gemeenten Horst aan de Maas en Venray

Openbaar belang

Op effectieve wijze inrichten en uitvoeren van het toezicht en de handhaving ter bevordering van het naleven van wet- en regelgeving in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray.

Bestuurlijk belang

Gemeente Venray wordt in de regeling vertegenwoordigd door de portefeuillehouder toezicht en handhaving.

Financieel belang

In 2021 wordt de gemeenschappelijke regeling tussen Horst aan de Maas en Venray niet meer gebruikt.

Risico's

Bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling maken de gemeenten Horst aan de Maas en Venray afspraken over de overcapaciteit aan personeel en niet-gedekte overheadkosten. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat niet alle kosten in rekening worden gebracht.

Ontwikkelingen

Voor de gemeentelijke of thuistaken is een samenwerkingsverband in voorbereiding met de gemeenten Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray. Deze samenwerking wordt geformaliseerd. In dit kader zal de gemeenschappelijke regeling Horst aan de Maas-Venray  beëindigd worden. De verwachting is dat dit in 2021 zijn beslag krijgt.

Beleidsvoornemens

 In samenwerking met de gemeenten Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray wordt de uitvoering van de VTH-taken van de Wabo-/Omgevingswetdoorontwikkeling gezamenlijk opgepakt. Veel meer dan in voorgaande jaren wordt de samenwerking gebaseerd op het onderling uitwisselen van diensten en producten. Venray zal hierdoor veel minder als hoofdleverancier optreden.

Rapportages

Jaarlijkse rapportage en evaluatie van de doelen van het uitvoeringsprogramma en het beleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.10  Blueports Limburg

Doel

Samenwerking op het gebied van havenbeheer en - ontwikkeling.
Bij de per januari 2018 hernieuwde samenwerkingsovereenkomst is een uitvoeringsagenda opgenomen. Deze is flexibel van aard zodat projecten en onderwerpen in de uitvoeringsagenda kunnen worden toegevoegd en worden verwijderd.
De samenwerking vindt plaats op strategisch niveau (visie en beleid havens) en op operationeel niveau (havenbeheer).

Participanten

Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Ontwikkelingsmaatschappij midden-Limburg Zevenellen BV. en de gemeenten Venray, Gennep, Venlo, Roermond, Leudal, Weert, Maasgouw, Sittard-Geleen, Stein en Maastricht.

Openbaar belang

De strategische samenwerking moet leiden tot een economisch sterke regio, gepositioneerd in het achterland van de zeehavens Rotterdam en Antwerpen.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkelingen en Evenementen.

Financieel belang

Voor de vier jaren 2018 t/m 2021 in totaal € 108.000. Als volgt verdeeld: Provincie Limburg € 50.000 en de gemeenten Venray € 10.000, Gennep € 4.000, Venlo € 10.000, Roermond € 4.000, Leudal € 4.000, Weert € 4.000, Maasgouw € 4.000, Sittard-Geleen € 10.000, Stein € 4.000 en Maastricht € 4.000.

Risico's

geen

Ontwikkelingen

Blueports werkt samen met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en het European Logistics Centre Limburg aan het stimuleren van meer vervoer over water, de zgn. Modal Shift van weg naar water, aan een meer uniforme aanmeldprocedure voor schepen en inning van havengelden in NL, zgn. RiverGuide. Verder wordt samengewerkt conform de vastgestelde Uitvoeringsagenda.

Beleidsvoornemens

De ambitie om het samenwerkingsverband ook na 2018 te continueren is voor 4 jaar vastgelegd in de in januari 2018 ondertekende samenwerkingsovereenkomst 2018 - 2021.

Rapportages

Na afloop van de overeengekomen samenwerkingsperiode (t/m 2021) wordt een evaluatie van de uitvoeringsagenda opgesteld.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.11  Samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg

Doel

Het voortzetten van een regionale sociale recherche waarin de kennis en de expertise ten behoeve van de deelnemende gemeenten wordt gebundeld om te komen tot een adequate en constante sociale recherche die noodzakelijk is voor de handhaving van de regelgeving op het terrein van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 op basis van een vastgesteld regionaal handhavingsplan.

Participanten

Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venray en Venlo

Openbaar belang

Door het samenwerkingsverband wordt de kwetsbaarheid verminderd en wordt fraude binnen één systeem geregistreerd voor Noord-Limburg. De samenwerking draagt bij aan een meer programmatische handhaving op basis van risicosturing in overeenstemming met de doelstellingen van Hoogwaardig Handhaven.

Bestuurlijk belang

De colleges van de afzonderlijke gemeenten zijn bevoegd in het samenwerkingsverband.

Financieel belang

In het samenwerkingsverband wordt uitgegaan van een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten, met uitzondering van de gemeente Venlo, op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden per 1 januari van het jaar waarop de exploitatiebegroting betrekking heeft.

Risico's

Desintegratiekosten, die voortvloeien uit eenzijdige opzegging van de overeenkomst komen ten laste van de betreffende opzeggende gemeente.

Ontwikkelingen

De samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor de periode 2017-2020 en eindigt van rechtswege 31-12-2020. In 2020 wordt de overeenkomst geëvalueerd en bezien of de overeenkomst wordt voortgezet.

Beleidsvoornemens

Handhaving van de in de overeenkomst opgenomen regelgeving
Intensivering van preventief toezicht en doorontwikkeling van programmatische handhaving binnen de regio
Programmatische handhaving op basis van risicosturing
Beperken kwetsbaarheid onderdeel handhaving en uniforme registratie

Rapportages

Kwartaalrapportages aan de hand van ken- en stuurgetallen  
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020 (begr.)

2021 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03