Programmabegroting 2021

Financiële begroting

2.3 Overzicht incidentele baten en lasten

Het uitgangspunt is dat de structurele lasten gedekt zijn door de structurele baten. Incidentele lasten mogen gedekt worden door zowel structurele als door incidentele baten. Hierbij gaat het om de aard van een last of baat. De lasten kunnen in een bepaald jaar eenmalig hoger zijn terwijl het naar de aard gaat om een structurele last.

Hier komt de tabel voor Recapitulatie begrotingsevenwicht

Conform de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de Commissie BBV is onderstaand een nadere toelichting weergegeven inzake bovenstaande recapitulatie begrotingsevenwicht.

Hier komt de tabel voor Toelichting begroting

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03