Programmabegroting 2021

Financiële begroting

2.1 Inleiding

Inleiding
De financiële begroting geeft inzicht in de financiële ontwikkeling van het begrotingssaldo, het meerjarenperspectief en de financiële positie van onze gemeente.
De kadernota 2021 is, samen met de begroting 2021-2024, de basis voor de voorliggende financiële begroting 2021-2024. Daarnaast zijn tijdens het samenstellingsproces van deze begroting de budgetten tegen het licht gehouden en daar waar nodig hebben bijstellingen plaatsgevonden.
Ook heeft het gedetailleerde rekenwerk plaatsgevonden van de vele staten, zoals inzet personeel, reserves en voorzieningen, kapitaallasten en renteberekening. Deze berekeningen en de aanpassingen die daaruit voortvloeien, zijn verwerkt in de primaire begroting 2021.
Na verwerking van alle uitgangspunten en ontwikkelingen is de begroting voor elk afzonderlijk jaar structureel en reëel in evenwicht.

Financiële ontwikkeling inclusief toelichting
De financiële consequenties van raads- en collegevoorstellen, die na de vaststelling van de kadernota 2021 zijn genomen zijn in de begroting 2021-2024 verwerkt.

Begrotingsresultaat 2021-20 24
In de tabel op de volgende bladzijde is de mutatie van het begrotingsresultaat ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020, jaarschijf 2021 opgenomen.

Toelichting op hoofdlijnen
1. Kadernota 2021
In de raadsvergadering van 7 juli 2020 is de kadernota 2021 vastgesteld als richtinggevend kader voor de programmabegroting 2021-2024. De kadernota is volledig verwerkt in deze begroting.

2. RIB meicirculaire 2020
Op 22 juni 2020 is een RIB over de meicirculaire naar de raad verzonden. In deze RIB is een toelichting gegeven over de meicirculaire 2020 van het gemeentefonds.

3. Raadsbesluiten en collegebesluiten.
Naast hetgeen hierboven vermeld is bij de ”financiële ontwikkeling inclusief toelichting” is ook het collegebesluit 2 e fase plan inrichting en faciliteiten gemeentehuis opgenomen.

4. Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen.
Bij elke begroting vinden diverse budgetaanpassingen en herberekeningen plaats met financiële gevolgen. Voorbeelden van herrekeningen zijn:

·          Aanpassing van de budgetten aan het nieuwe inflatiepercentage (indexering);
·          Herrekening van de salarislasten incl. bestuur (raad, college, wachtgeld wethouders, etc.);
·          Aanpassing van de kapitaallasten en renteomslag op basis van een nieuwe inschatting van het jaar waarin de investeringen plaats vinden;
·          Herberekening OZB: Op basis van de nieuwe prognoses OZB is een herberekening gemaakt. Hieruit is de verwachting dat meer OZB wordt ontvangen dan ten tijde van de primaire begroting 2020 werd verwacht;
·          Aanpassing van de gesloten huishoudens, zoals afval, riolering e.d. Door aanpassing van de door te rekenen overhead en de BTW kunnen ook hierdoor mutaties in het saldo ontstaan.

In 2.2 Baten en lasten 2021-2024 onderdeel analyse afwijkingen is een nadere analyse opgenomen. Uitgangspunt bij het samenstellen van de begroting is om zo reëel mogelijk te begroten. In het begrotingsresultaat is in tegenstelling tot eerdere begrotingen het lopende begrotingsjaar, in dit geval 2020, voor de vergelijking zichtbaar gemaakt.

Begrotingsresultaat (x € 1.000,-)

2020

2021

2022

2023

2024

Begrotingsresultaat jaarschijf 2021 begroting 2020

66

174

452

1.267

2.630

Kadernota

-788

-127

-879

-2.046

-2.856

1

Totaal begrotingsresultaat na kadernota

-722

47

-427

-778

-226

Meicirculaire t.o.v. kadernota

893

970

974

542

98

2

Totaal begrotingsresultaat cf RIB meicirculaire

171

1.017

547

-237

-128

Raads- en/of collegebesluiten:

2e fase plan inrichting en faciliteiten gemeentehuis

0

-54

-8

-8

-8

3

Totaal begrotingsresultaat raads- en collegebesluiten

171

963

539

-245

-136

4

Diverse aanpassingen budgetten en herberekeningen

0

-939

-1.732

-1.731

136

5

Totaal begrotingsresultaat

171

24

-1.193

-1.977

0

Structureel en reëel evenwicht
Om goed inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het belangrijk om het begrotingssaldo te splitsen in het structurele saldo en het incidentele saldo. Dit is belangrijk omdat we geen structurele lasten uit incidentele baten wil bekostigen. Dit leidt uiteindelijk tot problemen. Incidentele lasten mogen daarentegen wel uit structurele baten bekostigd worden. De provincie heeft de taak gekregen om te toetsen of gemeenten zich hieraan houden. Het college onderschrijft dit uitgangspunt en wil de incidentele lasten maximaal dekken uit de reguliere begroting zonder de inzet van reserves, tenzij noodzakelijk.

In de tabel is het begrotingsresultaat gesplitst in een incidenteel en een structureel saldo. Hieruit blijkt dat het merendeel van het saldo structureel van aard is. Een nadere uitsplitsing van dit saldo is opgenomen in paragraaf 2.3 overzicht incidentele baten en lasten.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03