Programmabegroting 2021

Algemeen

Inleiding

In de programmabegroting 2021 worden de kaders op programmaniveau vastgelegd. Met de vaststelling van deze kaders kan het college uitvoering geven aan het beleid in 2021 en de speerpunten en overige ontwikkelingen gaan uitvoeren.

Opbouw
Voor u ligt het boekwerk programmabegroting 2021 inclusief meerjarenbegroting 2022-2024.  Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen is opgenomen in een “Begroting in één oogopslag”.

De programmabegroting is verdeeld in een beleidsbegroting en in een financiële begroting.

In de beleidsbegroting zijn de volgende onderdelen opgenomen:

1.     De programma’s, leven, wonen, werken en besturen. Hierin is per programma opgenomen wat de gemeente de wil bereiken, de zogenaamde tactische opgave. Tevens staan opgenomen welke activiteiten de gemeente in de komende periode hiervoor wil gaan uitvoeren en in welk jaar. Tot slot is aangegeven wat de te verwachten kosten zullen zijn.
2.     De paragrafen, met daarin gebundelde informatie over thema’s die anders gefragmenteerd aan de orde worden gesteld. Het gaat vooral om de beleidslijnen van het beheersproces waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van programma’s.

In de financiële begroting zijn baten en lasten voor 2021 tot en met 2024 opgenomen, evenals een geprognosticeerde balans.

De programmabegroting sluit af met 8 bijlagen:

  1. BBV indicatoren
  2. Totaaloverzicht MUIP;
  3. Geactualiseerde grondexploitaties;
  4. Taakvelden per programma;
  5. Overzicht EMU-saldo;
  6. Overzicht subsidieplafonds;
  7. Overzicht programma’s, producten, portefeuillehouders en commissies;
  8. Lijst met afkortingen.

Analyse begrotingsresultaat op hoofdlijnen.

In onderstaand overzicht worden de grootste afwijkingen verdeeld over de programma’s nader uiteengezet. Na de kadernota 2021 en de meicirculaire 2020 wordt de grootste afwijking verklaard door de budgetaanpassingen in het Sociaal Domein in programma 1 Leven. Een nadere toelichting op de analyse van de afwijkingen tussen het begrotingsresultaat jaarschijf 2021 (begroting 2020) en de begroting 2021 zijn opgenomen bij 2.2. Baten en Lasten 2021-2024, analyse afwijkingen.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03