Programmabegroting 2021

Financiële begroting

2.4 Geprognosticeerde balans en toelichting

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en moet het meerjarig EMU-saldo in de begroting worden opgenomen. In bijlage 5 is het overzicht van het EMU-saldo opgenomen. In onderstaande tabel is de geprognosticeerde balans opgenomen met geraamde saldi op 31-12 van elk jaar. De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Hier komt de tabel voor geprognosticeerde balans

TOELICHTING OP DE BALANS

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa

Het geraamde verloop van de immateriële vaste activa gedurende de jaren 2020 tot en met 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Hier komt de tabel voor immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Het geraamde verloop van de materiële vaste activa gedurende de jaren 2020 tot en met 2023 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Hier komt de tabel voor materiële activa

Financiële vaste activa

Het geraamde verloop van de financiële vaste activa gedurende de jaren 2020 tot en met 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Hier komt de tabel voor financiële activa

Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Het geraamde verloop van het eigen vermogen gedurende de jaren 2021 tot en met 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Hier komt de tabel voor reserves

Voorzieningen
Het geraamde verloop van de voorzieningen gedurende de jaren 2021 tot en met 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Hier komt de tabel voor voorzieningen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Het geraamde verloop van de geldleningen gedurende de jaren 2021 tot en met 2024 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Hier komt de tabel voor leningen

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03