Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf J. Taakstellingen en stelposten

Taakstellingen

1. De beleidsinhoudelijke bezuinigingen

Beleidsinhoudelijke taakstellingen

2021

2022

2023

2024

(x € 1)

Taakstelling op contracten accommodatiebijdrage:

- prof. /marktgerichte organisaties

-30.261

-30.231

-30.745

-31.268

- maatschappelijke belangengroeperingen

-15.428

-15.413

-15.675

-15.941

- amateurverenigingen

-66.675

-66.609

-67.741

-68.893

Totaal taakstelling accommodatiebijdragen

-112.364

-112.253

-114.161

-116.102

Venray beweegt

-

-

-33.643

-33.643

Nog te realiseren opgave Jeugd

-1.186.855

-1.207.085

-1.227.659

-2.870.982

Nog te realiseren opgave WMO

-510.000

-518.670

-527.487

-1.231.769

Totaal beleidsinhoudelijke taakstellingen

-1.809.219

-1.838.008

-1.902.950

-4.252.496

Taakstelling accommodatiebijdrage
Vanaf 2018 werd het budget voor accommodatiebijdragen vanaf  2018 taakstellend verlaagd. Deze taakstelling is gekoppeld aan de actualisatie van contracten die betrekking hebben op het geprivatiseerde beheer. In september 2019 is een uitgangspuntennotitie aan de raad voorgelegd, die dient als kader voor het nieuwe Accommodatiebeleid. Met dit beleid als basis worden de afspraken omtrent het geprivatiseerde beheer herzien en kan de taakstelling worden gerealiseerd.

Venray beweegt
Vanaf 2023 is er sprake van een taakstelling voor Venray Beweegt. De werkzaamheden van Venray Beweegt zijn beschreven in “Toekomstplan Venray Beweegt 2019 – 2022”.
Bij vaststelling van het toekomstplan is tevens besloten om 2,89 fte sportformateur structureel in te vullen. De dekking hiervoor is onder andere de Brede Doeluitkering van het Rijk. Vanaf 2023 zijn de kostenposten € 33.643,- hoger dan de uitkering van het Rijk.
In de loop van 2021 wordt een nieuw plan voor Venray Beweegt gemaakt, waarmee rekening gehouden wordt met de taakstelling en de overige inkomsten (externe partners), zodat de taakstelling ingelost kan worden.

Nog te realiseren opgave Jeugd / WMO
In het sociaal domein is, net als bij de meeste gemeenten, sprake van een trend van structureel oplopende uitgaven. Om de hulp te kunnen blijven leveren aan degenen die deze het meest nodig hebben, is het essentieel om de uitgaven te beheersen en de trend om te buigen.
Voor 2021 geldt voor het sociaal domein als geheel een taakstelling van circa € 1,7 miljoen, zonder maatregelen en bij ongewijzigd beleid mogelijk oplopend naar € 4 miljoen in 2024. Inzet is om middels maximale kostenbeheersing deze taakstelling te realiseren. Daartoe worden enerzijds beleidsmatige keuzes gemaakt en anderzijds maatregelen in de uitvoering.

2. Formatieve taakstellingen

 Formatieve taakstellingen

2021

2022

2023

2024

(x € 1)

Taakstelling projecturen

-6.601

9.118

7.334

7.710

Reservering personele lasten

-365.155

-374.020

-385.684

-390.874

Stelpost inverdieneffecten organisatie n.a.v. IBP

-184.019

-184.019

-184.019

-184.019

Formatieve taakstellingen

- 555.775

- 548.921

-562.369

-567.183

Projecturen
Jaarlijks worden de uren die projectleiders en projectmedewerkers werkzaam zijn voor projecten in de begroting budgetneutraal opgenomen. Het is het niet mogelijk om bij het opstellen van de begroting de toerekening aan concrete projecten volledig op te nemen. Deze uren worden als een taakstelling in de begroting opgenomen Deze taakstelling wordt gedurende het jaar gerealiseerd wanneer er bijv. dekking ontstaat uit nieuwe projecten, er mensen gedetacheerd kunnen worden of wanneer de capaciteit aan project leiders of –medewerkers kan worden afgebouwd.

Reservering personele lasten
Deze reservering betreft de salarislasten van medewerkers die in vaste dienst zijn op een tijdelijke functie. Gaandeweg het betreffende begrotingsjaar worden passende oplossingen gerealiseerd om deze taakstelling op te lossen.

Stelpost Inverdieneffecten organisatie
Door digitalisering nemen de ICT kosten toe maar zullen de kosten voor uitvoering van diverse processen op termijn afnemen. Hiervoor nemen we een inspanningsverplichting op die, vanaf 2021 gelijk is aan het bedrag van de formatieve kosten. Er zijn nu al inverdieneffecten zichtbaar op een aantal fronten. Voorbeelden hiervan zijn de afname van portokosten en teruglopende kosten voor abonnementen.

Stelposten

Stelposten

2021

2022

2023

2024

(x € 1)

Onderuitputting investeringen

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

Totaal stelposten

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

Onderuitputting investeringen
Onze organisatie is ervan doordrongen dat investeringsopdrachten gerealiseerd moeten worden in het jaar dat ze zijn gepland. Wij sturen daar ook op. U kunt dit volgen via onze bestuurs-rapportages en de programmaverantwoordingen. Signalen uit de markt geven nog steeds aan dat aannemers moeite hebben om aan menskracht en aan materialen kunnen komen. Dit kan ervoor zorgen dat er toch weer vertragingen op gaan treden. Conform eerdere begrotingsjaren wordt jaarlijks in de programmabegroting een positieve stelpost opgenomen. Vanaf de begroting 2020 is deze stelpost verhoogd van € 300.000 naar € 400.000. Dit als inschatting voor vertragingen bij de uitvoering van investeringsprojecten.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03