Programmabegroting 2021

Programma's

PROGRAMMA 1 LEVEN

Programma 1 Wat mag het kosten?

Opgenomen bedragen vanuit het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan:
In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van alle aanvragen via het MUIP. De
voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting. De investeringen

van jaarschijf 2021 en de daarbij horende kapitaallasten zijn ‘functioneel’ opgenomen.

Programma

Deelprogramma

Omschrijving

Categorie

Investeringen

Exploitatielasten

Bedragen x 1 €

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Leven

DP1.1

Breed Sociaal Domein

Bruikleenvoorziening WMO - aanvulling

110.000

120.000

130.000

140.000

19.840

40.893

63.108

Woonunits WMO

Bestaand beleid

100.000

100.000

13.750

13.375

26.750

DP1.2

Voorzieningen

Huur deel MFA Merselo tbv school

Speerpunten collegeprogramma

8.154

20.157

20.762

21.385

Eerste inrichting OLP-meubilair Mozon

Speerpunten collegeprogramma

63.000

8.663

8.426

8.190

Huisvesting Focus/Spectrum

Speerpunten collegeprogramma

2.000.000

125.000

123.125

121.250

Totaal Leven

2.273.000

120.000

230.000

140.000

8.154

187.410

206.581

240.683

Totaaloverzicht van baten en lasten
In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x € 1.000,-

Rekening

Begroting vorige jaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Programma 1 LEVEN

DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN

61.542

64.615

66.009

68.061

68.726

69.446

DP12 VOORZIENINGEN

4.535

4.247

4.233

4.280

4.446

4.443

DP13 ZELFSTURING

450

505

464

474

483

493

DP14 KUNST EN CULTUUR

3.996

3.512

3.402

3.443

3.480

3.460

Totaal Lasten exclusief reserves

70.523

72.880

74.108

76.258

77.136

77.843

DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN

3.234

0

0

0

0

0

DP12 VOORZIENINGEN

287

0

0

0

0

0

DP14 KUNST EN CULTUUR

80

0

0

0

0

0

Totaal Lasten mutaties reserves

3.601

0

0

0

0

0

Totaal Lasten

74.123

72.880

74.108

76.258

77.136

77.843

DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN

27.387

26.796

27.895

28.525

28.046

27.669

DP12 VOORZIENINGEN

919

548

548

556

561

565

DP13 ZELFSTURING

19

0

0

0

0

0

DP14 KUNST EN CULTUUR

273

540

315

329

338

342

Totaal Baten exclusief reserves

28.599

27.883

28.758

29.411

28.944

28.576

DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN

3.666

1.425

106

61

33

33

DP12 VOORZIENINGEN

53

190

318

149

81

81

DP13 ZELFSTURING

0

65

0

0

0

0

DP14 KUNST EN CULTUUR

798

218

15

15

15

15

Totaal Baten mutaties reserves

4.516

1.897

438

225

128

128

Totaal Baten

33.115

29.781

29.195

29.635

29.072

28.705

Totaal 1 LEVEN

-41.009

-43.100

-44.912

-46.623

-48.063

-49.138

Deelprogramma Saldo

Rekening

Begroting vorige jaar

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Programma 1 LEVEN

DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN

-34.155

-37.819

-38.114

-39.536

-40.681

-41.777

DP12 VOORZIENINGEN

-3.616

-3.700

-3.686

-3.724

-3.885

-3.878

DP13 ZELFSTURING

-430

-505

-464

-474

-483

-493

DP14 KUNST EN CULTUUR

-3.723

-2.972

-3.087

-3.114

-3.142

-3.119

Saldo exclusief reserves

-41.924

-44.997

-45.350

-46.847

-48.191

-49.266

DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN

432

1.425

106

61

33

33

DP12 VOORZIENINGEN

-234

190

318

149

81

81

DP13 ZELFSTURING

0

65

0

0

0

0

DP14 KUNST EN CULTUUR

718

218

15

15

15

15

Saldo mutaties reserves

916

1.897

438

225

128

128

Totaal saldo 1 LEVEN

-41.009

-43.100

-44.912

-46.623

-48.063

-49.138

De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03