Programmabegroting 2021

Programma's

PROGRAMMA 2 WONEN

Programma 2: Wat mag het kosten?

Opgenomen bedragen vanuit het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan:
In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van alle aanvragen via het MUIP. De
voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting. De investeringen

van jaarschijf 2021 en de daarbij horende kapitaallasten zijn ‘functioneel’ opgenomen.

Programma

Deelprogramma

Omschrijving

Categorie

Investeringen

Exploitatielasten

Bedragen x 1 €

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Wonen

DP2.3

Veiligheid en Handhaving

Extra capaciteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

Speerpunten collegeprogramma

117.147

119.725

122.119

124.562

Nieuwbouw brandweerkazerne

Vervangingsinvestering/Speerpunten collegeprogramma

50.000

25.000

Totaal Wonen

0

0

0

0

167.147

144.725

122.119

124.562

Totaaloverzicht van baten en lasten
In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

Begroting vorig jaar 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Programma 2 WONEN

DP21

WONINGBOUW

2.611

3.991

2.908

2.930

3.243

2.948

DP22

WOONOMGEVING

7.852

9.000

9.041

9.287

9.455

9.687

DP23

VEILIGHEID EN HANDHAVING

6.111

5.095

4.808

4.845

4.872

4.916

DP24

NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING

371

384

382

389

395

402

Totaal Lasten excl. reserves

16.944

18.471

17.139

17.450

17.966

17.953

DP21

WONINGBOUW

348

48

0

0

0

0

DP24

NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING

13

8

0

0

0

0

Totaal Lasten mutaties reserves

361

56

0

0

0

0

Totaal Lasten

17.305

18.526

17.140

17.450

17.966

17.953

DP21

WONINGBOUW

2.389

2.220

1.825

1.819

1.826

1.832

DP22

WOONOMGEVING

4.525

5.294

5.476

5.669

5.756

5.898

DP23

VEILIGHEID EN HANDHAVING

804

891

567

578

587

597

DP24

NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING

190

188

188

188

191

193

Totaal Baten excl. reserves

7.908

8.593

8.056

8.254

8.360

8.520

DP21

WONINGBOUW

113

576

18

8

338

8

DP22

WOONOMGEVING

45

100

0

0

0

0

DP23

VEILIGHEID EN HANDHAVING

98

74

50

25

0

0

DP24

NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING

32

15

0

3

4

5

Totaal Baten mutaties reserves

288

764

68

36

342

13

Totaal Baten

8.196

9.357

8.124

8.289

8.702

8.533

Totaal 2 Wonen

-9.109

-9.170

-9.015

-9.160

-9.264

-9.421

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

Begroting vorig jaar 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Programma 2 WONEN

DP21

WONINGBOUW

-222

-1.772

-1.084

-1.111

-1.417

-1.115

DP22

WOONOMGEVING

-3.327

-3.706

-3.565

-3.618

-3.699

-3.789

DP23

VEILIGHEID EN HANDHAVING

-5.307

-4.204

-4.241

-4.267

-4.285

-4.320

DP24

NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING

-181

-196

-194

-200

-205

-210

Saldo exclusief reserves

-9.036

-9.878

-9.083

-9.196

-9.606

-9.433

DP21

WONINGBOUW

-235

529

18

8

338

8

DP22

WOONOMGEVING

45

100

0

0

0

0

DP23

VEILIGHEID EN HANDHAVING

98

74

50

25

0

0

DP24

NATUUR LANDSCHAP PLATTELANDSONTWIKKELING

19

6

0

3

4

5

Saldo mutaties reserves

-73

708

68

36

342

13

Totaal Saldo 2 Wonen

-9.109

-9.170

-9.015

-9.160

-9.264

-9.421

De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03