Programmabegroting 2021

Programma's

PROGRAMMA 3 WERKEN

Programma 3: Wat mag het kosten?

Opgenomen bedragen vanuit het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan:
In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van alle aanvragen via het MUIP. De
voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting. De investeringen

van jaarschijf 2021 en de daarbij horende kapitaallasten zijn ‘functioneel’ opgenomen.

Programma

Deelprogramma

Omschrijving

Categorie

Investeringen

Exploitatielasten

Bedragen x 1 €

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Werken

DP3.2

Economische ontwikkeling

Stimuleringsregeling Centrumvisie

Speerpunten collegeprogramma

125.000

125.000

125.000

DP3.4

Mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit en Infrastructuur (Gebiedsontwikkeling OW) - aanvulling

Bestaand beleid

-28.240

1.059

1.059

Mobiliteit en Infrastructuur (algemeen) - aanvulling

Speerpunten collegeprogramma

1.201.200

5.307.800

-286.250

-278.870

-65.000

68.625

491.877

470.722

Mobiliteit en Infrastructuur (Via Venray) - aanvulling

Bestaand beleid

701.000

2.743.500

69.000

54.328

53.276

264.846

Vervanging Zoutstrooiers

Vervangingsinvestering

100.000

13.750

13.375

13.000

Vervanging markt en evenementenkasten

Vervangingsinvestering

45.000

7.313

7.102

6.891

Digitaliseren wegenlegger

Wettelijke verplichting

50.000

Totaal Werken

2.047.200

5.307.800

2.457.250

-278.870

179.000

240.776

691.689

756.518

Totaaloverzicht van baten en lasten
In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

Begroting vorig jaar 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Programma 3 WERKEN

DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

1.216

1.259

1.915

-3.093

2.047

2.055

DP33

CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

142

631

372

374

250

126

DP34

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

11.042

12.232

13.061

13.999

15.089

15.824

Totaal Lasten excl. reserves

12.400

14.122

15.349

11.281

17.386

18.005

DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

1.531

1.198

357

2.269

95

20

DP33

CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

36

237

0

0

0

0

DP34

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

448

1.140

223

8

0

0

Totaal Lasten mutaties reserves

2.015

2.575

580

2.277

95

20

Totaal Lasten

14.415

16.696

15.929

13.557

17.481

18.024

DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

1.761

486

272

-2.780

292

170

DP34

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

5.643

5.357

5.630

5.722

5.824

5.924

Totaal Baten excl. reserves

7.405

5.842

5.902

2.943

6.115

6.094

DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

68

560

559

513

420

449

DP33

CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

100

651

135

135

10

10

DP34

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

631

1.786

472

299

325

325

Totaal Baten mutaties reserves

799

2.998

1.165

946

754

783

Totaal Baten

8.203

8.840

7.067

3.889

6.869

6.877

Totaal 3 Werken

-6.212

-7.856

-8.862

-9.668

-10.612

-11.147

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

Begroting vorig jaar 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Programma 3 WERKEN

DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

546

-773

-1.644

313

-1.755

-1.885

DP33

CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

-142

-631

-372

-374

-250

-126

DP34

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

-5.399

-6.875

-7.431

-8.277

-9.265

-9.900

Saldo exclusief reserves

-4.995

-8.279

-9.447

-8.338

-11.270

-11.911

DP32

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

-1.463

-637

203

-1.756

324

429

DP33

CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

64

414

135

135

10

10

DP34

MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

183

647

248

291

325

325

Saldo mutaties reserves

-1.216

423

585

-1.330

659

764

Totaal Saldo 3 Werken

-6.212

-7.856

-8.862

-9.668

-10.612

-11.147

De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03