Programmabegroting 2021

Programma's

PROGRAMMA 4 BESTUREN

Programma 4: Wat mag het kosten?

Opgenomen bedragen vanuit het Meerjaren Uitgaven- en Investeringsplan: In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van alle aanvragen via het MUIP. De
voorstellen zijn inhoudelijk en financieel verwerkt in de voorliggende begroting. De investeringen

van jaarschijven 2022 tot en met 2024 en de daarbij behorende kapitaallasten zijn ‘functioneel’ opgenomen.

Programma

Deelprogramma

Omschrijving

Categorie

Investeringen

Exploitatielasten

Bedragen x 1 €

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Besturen

DP4.1

Bestuur

Projecten investeringsagenda en regiodeal

Regiovisie

656.500

477.000

Landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Wettelijke verplichting

57.324

59.279

61.394

63.580

DP4.2

Duurzaamheid

Binnenverlichting Gemeentehuis (Investering)

Speerpunten collegeprogramma

158.233

29.247

28.660

28.074

Binnenverlichting Gemeentehuis (Verlaging kapitaallasten)

-11.625

-11.400

-11.175

Binnenverlichting Gemeentehuis (Besparingen)

-46.778

-47.013

-47.252

Binnenverlichting Gemeentehuis Totaal

-29.156

-29.753

-30.353

Dienstauto GEO

Speerpunten collegeprogramma

6.000

6.000

6.000

6.000

DP4.3

Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Uitwerking Samenwerking Venray – Horst aan de Maas

Speerpunten collegeprogramma

87.584

Totaal Besturen

158.233

0

0

0

807.408

513.123

37.641

39.227

Totaaloverzicht van baten en lasten
In de volgende tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

Begroting vorig jaar 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Programma 4 BESTUREN

DP41

BESTUUR

4.245

3.167

3.886

3.361

2.926

2.959

DP42

DUURZAAMHEID

204

690

549

516

533

548

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

18.500

18.500

18.624

18.729

18.986

19.378

DP44

FINANCIËN

2.332

1.061

819

567

452

438

Totaal Lasten excl. reserves

25.281

23.419

23.878

23.173

22.898

23.324

DP41

BESTUUR

395

0

0

0

0

0

DP42

DUURZAAMHEID

70

0

0

0

0

0

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

507

0

0

0

0

0

DP44

FINANCIËN

1.070

555

559

564

566

573

Totaal Lasten mutaties reserves

2.042

555

559

564

566

573

Totaal Lasten

27.323

23.974

24.437

23.736

23.464

23.897

DP41

BESTUUR

7

35

0

0

0

0

DP42

DUURZAAMHEID

0

90

0

0

0

0

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

1.213

953

791

774

781

1.142

DP44

FINANCIËN

79.061

80.477

84.363

86.001

87.976

89.525

Totaal Baten excl. reserves

80.281

81.556

85.154

86.775

88.757

90.667

DP41

BESTUUR

0

395

863

477

0

0

DP42

DUURZAAMHEID

122

120

50

0

0

0

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

1.913

1.147

806

591

547

520

DP44

FINANCIËN

1.336

947

431

160

130

107

Totaal Baten mutaties reserves

3.371

2.609

2.150

1.228

677

627

Totaal Baten

83.652

84.165

87.304

88.003

89.434

91.294

Totaal 4 Besturen

56.329

60.192

62.867

64.266

65.970

67.397

Bedragen x € 1.000

Rekening 2019

Begroting vorig jaar 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Programma 4 BESTUREN

DP41

BESTUUR

-4.238

-3.132

-3.886

-3.361

-2.926

-2.959

DP42

DUURZAAMHEID

-204

-600

-549

-516

-533

-548

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

-17.287

-17.547

-17.833

-17.955

-18.206

-18.237

DP44

FINANCIËN

76.729

79.416

83.543

85.434

87.525

89.087

Saldo exclusief reserves

55.000

58.137

61.276

63.602

65.859

67.343

DP41

BESTUUR

-395

395

863

477

0

0

DP42

DUURZAAMHEID

52

120

50

0

0

0

DP43

DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

1.407

1.147

806

591

547

520

DP44

FINANCIËN

265

393

-128

-403

-437

-466

Saldo mutaties reserves

1.329

2.055

1.592

665

111

54

Totaal Saldo 4 Besturen

56.329

60.192

62.867

64.266

65.970

67.397

De analyse betreffende de afwijking begroting na wijziging ten opzichte van de realisatie is opgenomen in de jaarrekening onder paragraaf 2.3 Recapitulatie baten en lasten.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03