Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

Om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de totale kosten van overhead en de
vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen wordt conform de BBV een afzonderlijk

overzicht van de totale overhead opgenomen.

Overhead (Bedragen x € 1.000,-)

Rek 2019

2020

2021

2022

2023

2024

Personele overheadkosten

Subtotaal personele overheadkosten

10.242

9.679

9.605

9.764

10.053

10.222

Materiële overheadkosten

Facilitaire zaken en huisvesting

Lasten

2.338

2.294

2.543

2.326

2.293

2.276

Informatie voorziening en automatisering

Lasten

1.953

1.067

1.019

1.101

988

995

Communicatie

Lasten

49

59

60

61

62

63

Personeel

Lasten

924

1.773

1.886

1.922

1.966

2.002

Overige materiële overhead

Lasten

1.185

2.014

2.146

2.100

2.133

2.104

Subtotaal lasten

6.449

7.206

7.653

7.510

7.443

7.439

Facilitaire zaken en huisvesting

Baten

200

267

222

226

230

233

Informatie voorziening en automatisering

Baten

-3

0

0

1

1

1

Communicatie

Baten

0

0

0

0

0

0

Personeel

Baten

0

0

0

0

0

0

Overige materiële overhead

Baten

180

214

103

105

107

108

Subtotaal baten

377

482

326

331

337

342

Subtotaal materiële overheadkosten

6.072

6.724

7.328

7.179

7.106

7.097

Toe te rekenen overhead grondexploitatie

Lasten

-330

-310

-334

-341

-347

-351

Totaal taakveld overhead

15.984

16.092

16.598

16.601

16.812

16.968

Mutaties reserves

-1.421

-924

-648

-430

-384

-354

Totaal ten laste van algemene middelen

14.563

15.168

15.950

16.171

16.427

16.614

Met overhead wordt bedoeld "alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces". Overhead wordt alleen direct toegerekend aan de grondexploitaties. Daarnaast wordt overhead extra comptabel meegenomen in de berekeningen voor de kostendekkendheid van leges en tarieven. Voor de toerekening aan de grondexploitaties en de toerekening aan leges en tarieven is het bij de begroting 2021 bepaalde overheadtarief gehanteerd van € 53,61.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03