Programmabegroting 2021

2.2 Baten en laten 2021-2024

Recapitulatie baten en lasten 2021-2024

De recapitulatie baten en lasten geeft inzicht in het gerealiseerde bedrag van het voorvorig begrotingsjaar (rekening 2019), het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging (2020 inclusief wijzigingen) en het geraamde bedrag van deze meerjarenbegroting (2021-2024).

Hier komt de tabel recapitulatiestaat programma's

Hier komt de Tabel recapitulatiestaat Totalen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Op grond van artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen gemeenten een overzicht algemene dekkingsmiddelen op te stellen.

Hier komt de tabel Overzicht alg dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

Onder de lokale heffingen zijn heffingen opgenomen die niet gebonden zijn. Dit betreft de OZB en de toeristenbelasting. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf A. Lokale heffingen.

Gemeentefonds

De gemeentefondsuitkering bestaat uit de algemene uitkering en de integratie- / decentralisatieuitkeringen. Een nadere toelichting is opgenomen in de analyse op afwijkingen van programma 4 besturen, deelprogramma 4.4. financiën.

Dividend

Hieronder vallen de dividenden van Enexis, Verkoop Vennootschap en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene Vergadering van de vennootschap is genomen.

Saldo financieringsfunctie

Bij de financieringsfunctie wordt het resultaat op het financieren van onze activiteiten tot uitdrukking gebracht. Hierbij gaat het om het gerealiseerde rentenadeel, verliezen op gemeentegaranties, de bespaarde rente door de inzet van reserves en de rente en winsten op beleggingen. In paragraaf D. Financiering wordt nader ingegaan op het financieringsresultaat.

Overhead

Nader inzicht in de overheadkosten van de gemeente is opgenomen in paragraaf E. Bedrijfsvoering.

Post onvoorzien

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet elke gemeente in de begroting in de exploitatie een post onvoorzien opnemen. Op basis van de financiële verordening van de gemeente Venray wordt in de begroting een jaarlijks exploitatiebudget geraamd voor onvoorziene zaken van € 3 per inwoner. De post onvoorzien heeft daardoor een structurele omvang van afgerond € 131.000. De post onvoorzien is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene uitgaven.

Vennootschapsbelasting

Naar verwachting zullen de komende jaren winsten worden behaald binnen de grondexploitatie. Over deze winsten moet vennootschapsbelasting (Vpb) worden betaald. Deze kosten worden conform het voorstel van de kadernota gedekt vanuit een bijdrage uit de algemene risicoreserve van het grondbedrijf.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03