Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf D. Financiering

Investeren in materiële vaste activa kost geld; dit betreft bijvoorbeeld onze gebouwen die een belangrijke waarde vertegenwoordigen. Bij grondexploitaties gaan de kosten voor de baten uit. Zolang dit betekent dat gemaakte kosten nog niet zijn terugverdiend door verkopen, moeten we deze voorfinancieren. 

De activa van de gemeente Venray zijn naar verwachting per begin 2021 als volgt gefinancierd:

Om in de financieringsbehoefte te voorzien stelt de gemeente interne en externe financierings-middelen ter beschikking. De interne financieringsmiddelen bestaan uit de reserves en voorzieningen. De externe financieringsmiddelen bestaan uit opgenomen kort- en langlopende geldleningen; het resterende tekort wordt aangevuld uit rekening-courant en werkkapitaal.

We houden dagelijks bij wat onze geldbehoefte is. Afhankelijk van ons banksaldo gaan we leningen aan. Om rentekosten te besparen zetten we hier maximaal in op kortlopende geldleningen. De wettelijke kasgeldlimiet maximeert de omvang van deze korte geldleningen. Dit om problemen te voorkomen als de rente snel zou toenemen.

Rentevisie

De uitbraak van het coronavirus Covid-19 leidt in 2020 tot een mondiale recessie. De wereld-economie zal in 2020 krimpen. In 2021 wordt een geleidelijk economisch herstel verwacht. Een volledig economisch herstel is echter pas mogelijk, indien er een vaccin of medicijn beschikbaar is.

De rente is op dit moment nog steeds historisch laag. De ECB blijft in de komende twaalf maanden naar verwachting een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau.

We volgen de renteontwikkelingen via landelijke media, websites van enkele banken en info van  financiële dienstverleners.

Leningenoverzicht

Voor een (langdurig) financieringstekort dient de gemeente geld te lenen. Voordat we daartoe over gaan benutten we eerst de wettelijk toegestane ruimte binnen de kasgeldlimiet (zie verder).

Op basis van de berekende financieringsbehoefte en de planning is de verwachting dat in de jaren 2020 tot en met 2023 aanvullende leningen moeten worden aangetrokken.

Rente-uitgangspunten

De gemeente rekent de rente toe op basis van een renteomslagpercentage. Hierbij wordt de notitie rente van de Commissie BBV gevolgd. Dit betekent o.a. dat geen gedifferentieerde percentages in de rentetoerekening meer mogen worden toegepast.
Een uitzondering hierop vormen:

  • projectfinanciering ten behoeve van de financiering van een specifiek project (renovatie gemeentehuis) of specifieke activiteit (doorverstrekte leningen t.b.v. woningbouw en BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo);
  • grondexploitaties.

De rentetoerekening aan de grondexploitatie is gebaseerd op het gewogen gemiddeld rente-percentage van de externe leningen naar verhouding vreemd : totaal vermogen. Voor 2021 bedraagt dit percentage 3,28%. De rente wordt berekend over de boekwaarde per
1 januari.

Volgens het BBV mag over het eigen vermogen maximaal het gewogen gemiddelde van de uitstaande geldleningen rente worden berekend en bedraagt 4,50% (excl. projectfinanciering). Aangezien de gemeente ook investeringen met eigen middelen heeft gefinancierd is voor 2021 (net als voorgaande jaren) hiervoor een lager rentepercentage gehanteerd, nl. 3%.

Met het voorgaande rekening houdend komt het renteomslagpercentage voor 2021 uit op 3,75%.

Renteresultaat

Het renteresultaat op treasury is voor het jaar 2021:

Het resultaat op treasury is inclusief de rente die wordt verkregen uit de beleggingen voortvloeiend uit de aandelenverkoop van de Essent-aandelen in 2009 en dividenden.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03