Programmabegroting 2021

2.6 Bijlagen bij de begroting

Bijlage 7. Overzicht programma's, producten, portefeuillehouders, budgethouders, commissies

Programma 1: Leven

Deelprogramma

Omschrijving product

Portefeuillehouder

Commissie

Breed Sociaal Domein

Inkomensvoorziening

A. Thielen

Leven

Breed Sociaal Domein

Uitstroombevordering

A. Thielen

Leven

Breed Sociaal Domein

Jeugdzorg

A. Thielen

Leven

Breed Sociaal Domein

Gemeentelijk Minimabeleid

A. Thielen

Leven

Breed Sociaal Domein

Maatschappelijke Dienstverlening

A. Thielen

Leven

Breed Sociaal Domein

Maatschappelijke Zorg en Begeleiding

A. Thielen

Leven

Breed Sociaal Domein

Vreemdelingen

A. Thielen

Leven

Breed Sociaal Domein

Sociaal-cultureel werk

A. Thielen

Leven

Breed Sociaal Domein

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

A. Thielen

Leven

Breed Sociaal Domein

Openbare gezondheidszorg

A. Thielen

Leven

Breed Sociaal Domein

Lokaal onderwijsbeleid

J. Jenneskens

Leven

Breed Sociaal Domein

Sport

A. Thielen

Leven

Breed Sociaal Domein

Zwemmen

A. Thielen

Leven

Voorzieningen

Openbaar basisonderwijs

J. Jenneskens

Leven

Voorzieningen

Huisvesting primair onderwijs

J. Jenneskens

Leven

Voorzieningen

Voortgezet onderwijs huisvesting

J. Jenneskens

Leven

Voorzieningen

Volwasseneneducatie

J. Jenneskens

Leven

Voorzieningen

Buitensportaccommodaties

A. Thielen

Leven

Voorzieningen

Kinderopvang

A. Thielen

Leven

Voorzieningen

Lijkbezorging

L. Winants

Leven

Voorzieningen

Gemeentelijke onroerende zaken

A. Thielen

Leven

Zelfsturing

Zelfsturing

A. Thielen

Leven

Kunst en Cultuur

Openbaar Bibliotheekwerk

A. Thielen

Leven

Kunst en Cultuur

Kunstzinnige Vorming

A. Thielen

Leven

Kunst en Cultuur

Mondiale Bewustwording

A. Thielen

Leven

Kunst en Cultuur

Cultureel Centrum

A. Thielen

Leven

Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur

A. Thielen

Leven

Kunst en Cultuur

Historische Archieven en Collecties

A. Thielen

Leven

Kunst en Cultuur

Musea/monumenten/archeologie

A. Thielen

Leven

Programma 2: Wonen

Deelprogramma

Omschrijving product

Portefeuillehouder

Commissie

Woningbouw

Ruimtelijke Ontwikkeling

J. Jenneskens

Wonen

Woningbouw

Stads- en Dorpsvernieuwing

J. Loonen

Wonen

Woningbouw

Bouwen

J. Loonen

Wonen

Woningbouw

Volkshuisvesting

J. Jenneskens

Wonen

Woonomgeving

Straatmeubilair

C. Vervoort

Wonen

Woonomgeving

Wijkbeheer

C. Vervoort

Wonen

Woonomgeving

Openbaar groen

C. Vervoort

Wonen

Woonomgeving

Overige recreatieve voorzieningen

C. Vervoort

Wonen

Woonomgeving

Inzameling huisvuil

C. Vervoort

Wonen

Woonomgeving

Milieu

C. Vervoort

Wonen

Woonomgeving

Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing

C. Vervoort

Wonen

Veiligheid en Handhaving

Pro-actie en preventie

L. Winants

Wonen

Veiligheid en Handhaving

Preparatie

L. Winants

Wonen

Veiligheid en Handhaving

Repressie en Nazorg

L. Winants

Wonen

Veiligheid en Handhaving

Openbare Orde en Veiligheid

L. Winants

Wonen

Veiligheid en Handhaving

Bijzondere wetten

L. Winants

Wonen

Veiligheid en Handhaving

Markten

J. Loonen

Wonen

Veiligheid en Handhaving

Kermissen en andere evenementen

J. Loonen

Wonen

Natuur, Landschap en plattelandsontwikkeling

Natuurbeheer

C. Vervoort

Wonen

Programma 3: Werken

Deelprogramma

Omschrijving product

Portefeuillehouder

Commissie

Kennis en innovatie

N.v.t.

J. Loonen

Werken en Besturen

Economische ontwikkeling

Economische ontwikkeling

J. Loonen

Werken en Besturen

Economische ontwikkeling

Toerisme en recreatie

J. Loonen

Werken en Besturen

Economische ontwikkeling

Bouwgrondexploitaties

J. Loonen

Werken en Besturen

Centrumontwikkeling en De Brier

Centrumontwikkeling

J. Loonen

Werken en Besturen

Mobiliteit en infrastructuur

Wegen, straten en pleinen

C. Vervoort

Werken en Besturen

Mobiliteit en infrastructuur

Bermen, bermsloten en onverharde wegen

C. Vervoort

Werken en Besturen

Mobiliteit en infrastructuur

Kunstwerken

C. Vervoort

Werken en Besturen

Mobiliteit en infrastructuur

Schoonhouden wegen

C. Vervoort

Werken en Besturen

Mobiliteit en infrastructuur

Openbare verlichting

C. Vervoort

Werken en Besturen

Mobiliteit en infrastructuur

Verkeer

C. Vervoort

Werken en Besturen

Mobiliteit en infrastructuur

Openbaar vervoer

C. Vervoort

Werken en Besturen

Mobiliteit en infrastructuur

Parkeren

C. Vervoort

Werken en Besturen

Mobiliteit en infrastructuur

Baten Parkeerbelasting

C. Vervoort

Werken en Besturen

Mobiliteit en infrastructuur

Binnenhavens en waterwegen

C. Vervoort

Werken en Besturen

Mobiliteit en infrastructuur

Huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater

C. Vervoort

Werken en Besturen

Mobiliteit en infrastructuur

Inkomsten riolering

C. Vervoort

Werken en Besturen

Programma 4: Besturen

Deelprogramma

Omschrijving product

Portefeuillehouder

Commissie

Bestuur

Bestuursorganen

L. Winants

Werken en Besturen

Bestuur

Representatie en Kabinet

L. Winants

Werken en Besturen

Bestuur

Bestuurlijke samenwerking

L. Winants

Werken en Besturen

Bestuur

Bestuursondersteuning raad- en rekenkamer

L. Winants

Werken en Besturen

Bestuur

Omgevingswet

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Duurzaamheid

Duurzaamheid

C. Vervoort

Werken en Besturen

Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Rechtsbescherming

L. Winants

Werken en Besturen

Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Bestuursondersteuning

L. Winants

Werken en Besturen

Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Communicatie

C. Vervoort

Werken en Besturen

Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Basisregistratie personen

C. Vervoort

Werken en Besturen

Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Bijzondere wetten Publiekszaken

C. Vervoort

Werken en Besturen

Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Verkiezingen

L. Winants

Werken en Besturen

Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Opbrengst leges

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Overhead

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Financiën

Beleggingen

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Financiën

Bespaarde rente/rentevoordeel

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Financiën

Uitvoering Wet WOZ

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Financiën

Baten ozb eigenaren

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Financiën

Uitvoering wet WOZ

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Financiën

Baten ozb gebruikers

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Financiën

Baten baatbelasting

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Financiën

Baten reclamebelasting

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Financiën

Lasten heffing/ invordering gem. belast.

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Financiën

Gemeentefondsuitkeringen

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Financiën

Algemene baten en lasten

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Financiën

Boventallig/ voormalig personeel

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Financiën

Saldo kostenplaatsen

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Financiën

Saldo rekening B&L na bestemming

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Financiën

Baten toeristenbelasting

J. Jenneskens

Werken en Besturen

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03