Programmabegroting 2021

Financiële begroting

2.6 Bijlagen bij de begroting

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de subsidieplafonds 2021.

Subsidieplafonds 2021

evenementensubsidie

36.493

gebiedsgericht werken

2.006

slachtofferhulp

12.907

verkeersveiligheid

32.352

dienstverlening kleinbedrijf

1.262

economische ontwikkeling

10.333

Venray bloeit

72.329

stimulering centrum

125.000

uitvoering GOA

1.053.552

gezinscoaches

768.582

peuterspeelzaalwerk

135.132

volwasseneneducatie

67.545

subsidiëring openbaar bibliotheekwerk

642.779

kunstzinnige vormgeving

526.272

mondiale vraagstukken

7.232

jeugdsport

105.018

breedtesport

5.258

iedereen kan sporten

22.554

accommodatie zwemmen

11.913

accommodatie cultureel centrum

838.801

culturele organisaties

180.949

kunstuitingen

68.747

museum

78.818

monumenten

25.000

natuurbescherming

4.941

vreemdelingenverkeer

68.678

toerisme en recreatie

29.882

routebureau

16.488

bijzondere bijstand

321.090

algemeen maatschappelijk werk

19.089

vrijwilligers organisatie

132.326

overig maatschappelijk werk

23.318

expl. accommodatie leer- en werkplaats

22.987

specifieke doelgroepen

47.464

jeugd- en jongerenwerk

180.226

ouderenwerk

35.792

dorps- en wijkraden

138.726

welzijn-/maatschappelijk werk

1.089.045

WMO

155.653

participatie raad

1.292

innovatiebudget WMO

108.215

wijkteams

50.094

AWBZ MEE

155.479

overige gezondheidszorg

25.954

hemelwater afkoppelen

57.897

Totaal

7.515.470

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03