Programmabegroting 2021

Paragraaf H. Investeringen en majeure projecten

Investeringen

Investeringen
In deze paragraaf geven wij een totaaloverzicht van de investeringen die voor 2021 staan gepland. Daarnaast besteden wij aandacht aan de majeure projecten.

Het overzicht van de investeringen bestaat enerzijds uit reeds toegekende investeringen, waarvan een deel van de bestedingen nog verwacht worden in 2021 en verder, en anderzijds uit nieuwe investeringen voor het jaar 2021. Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot enkele bijstellingen. De financiële consequenties daarvan zijn opgenomen in de begroting 2021-2024.

Restantinvesteringen 2020
Van een aantal investeringen, welke in 2020 of eerder beschikbaar zijn gesteld, loopt de uitvoering door in 2021 en verder. Onderstaand overzicht geeft de stand van de bruto restantinvesteringen van 2020 en eerdere jaren weer, exclusief het grondbedrijf, uitgezet in de tijd (bedragen in euro’s). Onderstaande cijfers zijn opgenomen conform uitvraag juli 2020.

De investeringen zijn voor de jaarschijven 2021 tot en met 2024 “functioneel” opgenomen in de financiële administratie. Per begrotingsjaar vindt via het vaststellingsbesluit bij de begroting middels het beslispunt eerste jaarschijf Meerjarig Uitvoerings- en InvesteringsProgramma (MUIP) goedkeuring plaats voor de desbetreffende posten. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 betekent dat de nog niet gehonnoreerde MUIP aanvragen van de jaarschrijven 2022 tot en met 2024 worden gecorrigeerd bij de berekening van de kengetallen. Zie voor de berekening van de kengetallen paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheer onderdeel 4 financiële kengetallen.

Investeringsprogramma 2021

Het investeringsprogramma 2021 bestaat uit investeringen die al toegekend zijn door de raad en investeringen die bij de besluitvorming van deze begroting ter beschikking worden gesteld. Onderstaande tabel geeft de bruto investeringsbedragen 2021 in euro’s weer (dus exclusief exploitatie-uitgaven en inkomsten op de investeringen) van de investeringen die bij de kadernota 2021 voor 2021 zijn aangevraagd. In aanloop naar de begroting zijn nog een aantal investering aangevraagd die ook meegenomen zijn in onderstaande tabel. Deze investeringen worden bij de besluitvorming van deze begroting ter beschikking gesteld.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03