Programmabegroting 2021

Paragraaf H. Investeringen en majeure projecten

Majeure projecten

Masterplan Brukske
In 2017 is de omgevingsvergunning voor het nieuwe winkelcentrum verleend. Tegen deze verleende omgevingsvergunning is beroep ingesteld bij de rechtbank. Sinds 14 november 2018 is de omgevingsvergunning onherroepelijk.
In mei 2019 is gestart met de bouw van 2 supermarkten, enkele dagwinkels en 20 woningen. 2 Dagwinkels zijn samengevoegd en dagwinkel 3 heeft de Lidl als extra opslagruimte in gebruik genomen, waarbij we afspraken maken over de invulling van de inrichting van de vitrine van dagwinkel 3 die door Brukske gebruikt kan worden voor foto's, kunst of informatie.
Tijdens de uitvoering zal ook de openbare ruimte rond het winkelcentrum verder worden ingericht. Onderdelen daarvan zijn: de nieuwe wijkontsluiting vanaf de Henri Dunantstraat, groenaanleg en aanleg van de parkeerplaatsen. De oplevering van zowel gebouw als openbare ruimte is begin 3e kwartaal 2020. Bijstelling van de exploitatie is vanaf 2020 vooralsnog niet nodig.

Fase4
Na ingebruikname van het nieuwe winkelcentrum zal het oude winkelcentrum worden gesloopt.
Op deze plaats zal een parkachtige omgeving worden aangelegd met daarin speelvoorzieningen. Voor dit traject wordt een burgerparticipatie traject opgestart. Vanwege de Corona-crisis vraagt deze burgerparticipatie een andere aanpak, daar wordt nu aan gewerkt om een zo groot mogelijke doelgroep in Brukske te kunnen bereiken zonder grote bijeenkomsten.
Daarnaast dient er in fase 4 nog een gedeelte van de openbare ruimte te worden uitgevoerd.

Afhankelijk van de sloop en de voortgang van de burgerparticipatie zullen de werkzaamheden waarschijnlijk eind 2021 zijn afgerond.

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
De BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo heeft tot doel om het terrein van Greenport Venlo tot ontwikkeling te brengen. Achterliggende doelen zijn het creëren van werkgelegenheid voor de beroepsbevolking in de regio. Tevens wordt op grondgebied van de gemeente Venray door het Ontwikkelbedrijf 30 ha. uitgeefbaar nieuw bedrijventerrein gerealiseerd.
Sinds 1 januari 2017 is de gemeente Venray voor 5,4% aandeelhouder in de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Overige aandeelhouders zijn de Provincie Limburg en de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo. De portefeuillehouder Werken vertegenwoordigd het college in de Aandeelhoudersvergaderingen van deze BV. De gemeente Venray is geen deelnemer in de BV Campus Vastgoed.
De ontwikkeling van 30 ha. nieuw bedrijventerrein is in nauwe samenwerking tussen de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en de gemeente Venray opgestart. De locatiekeuze voor de ontwikkeling van deze 30 ha. is inmiddels afgerond. E.e.a. is gebeurd in samenspraak met de BV Ontwikkelbedrijf. De planning is dat in het tweede helft van 2020 het bestemmingsplan aan de gemeenteraad ter besluitvorming kan worden voorgelegd. De planning is dat in eind 2021 of begin 2022 kan worden gestart met de feitelijke aanleg van het bedrijventerrein. Dit terrein kent nu de naam De Spurkt. Onderdeel van de aanleg van het bedrijventerrein is een fietsverbinding tussen het nog aan te leggen fietspad langs De Spurkt en de zogenoemde derde ring rond Venray, de fietsring.
Financieel

Periodiek zal door het ontwikkelbedrijf monitoring van de risico’s plaatsvinden. Om eventuele risico’s voor Venray (5,4% van het uiteindelijke resultaat) in de toekomst te kunnen opvangen is ervoor gekozen om binnen het grondbedrijf van Venray een reserve te vormen die gevoed gaat worden uit het jaarlijks te verkrijgen rendement (2%) op het ingebrachte eigen vermogen evenals het surplus op het ingebrachte vreemd vermogen.

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum (GOW) en toekomstvisie Haven Wanssum
Doel van het gebiedsplan Ooijen-Wanssum (GOW) is om in het gebied de waterveiligheid te verbeteren. De prioriteiten voor Venray zijn daarnaast de rondweg Wanssum en de herontwikkeling haven Wanssum. Om de leefbaarheid te verbeteren wordt ook gewerkt aan een nieuw centrumplan Wanssum. De leefbaarheid wordt ook verbeterd door aanpassingen van het wegennet van Blitterswijck, Wanssum en Geijsteren.

Mooder Maas is volop bezig met de uitvoering van de brug over de passantenhaven in Wanssum. Zodat de westelijke en oostelijke rondweg met elkaar kan worden verbonden. Ondanks het coronavirus en de PFAS richtlijnen staat de oplevering van de werkzaamheden gepland voor eind 2020. In het centrum van Wanssum worden de 2e helft van 2020 de laatste werkzaamheden afgerond. Via nieuwsbrieven wordt extra informatie gegeven over de ontwikkelingen binnen de GOW. De uitvoeringswerkzaamheden verlengde westhaven van Exclusief Project BV lopen vanwege  het coronavirus iets achter op schema. De verwachting is dat de gemeente begin 2021 volledig eigenaar is van de gehele westhaven van Wanssum.

Financieel

Investering van € 7,2 mln. (5,7 mln. in geld en € 1,5 mln. in grond). 4 scopewijzigingen (Venrayse issues): € 960.000.

Omgevingswet
De invoeringsdatum van de Omgevingswet is een jaar verschoven naar 1 januari 2022.
In 2021 zal de Omgevingsvisie gereed zijn en wordt verder gewerkt aan het uitvoeringsplan Omgevingsplan.
In 2021 worden de vergunningen- en plansoftware geïmplementeerd en aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en kan worden getest. Tevens worden toepasbare regels opgesteld voor veelvoorkomende producten, zodat de dienstverlening aan de klant wordt geoptimaliseerd.
Het proces van initiatief tot vergunningverlening wordt aangepast aan de eisen van de Omgevingswet, zodat vergunningen vanaf 2022 binnen 8 weken verleend kunnen gaan worden. De eigen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer ten aanzien van de dialoog met de omgeving enerzijds en de afstemming met ketenpartners anderzijds, zullen prominent de aandacht krijgen.
In 2021 zullen de structurele kosteneffecten inzichtelijk worden gemaakt en zal een nieuwe legesverordening worden voorgelegd.

Tot slot zal ook in 2021 veel aandacht uitgaan naar de rollen en veranderingen voor raad (Raadswerkgroep), college en medewerkers.

GlaswebVenray
In 2017 zijn aan GlaswebVenray garantstellingen verleend voor een tweetal geldleningen. Met deze financiële middelen heeft GlaswebVenray in de afgelopen periode een glasvezelnetwerk aangelegd in de dorpen. Om het netwerk uit te kunnen breiden in de wijken van Venray worden sedert 2019 pogingen ondernomen om ook hier voldoende deelnamepercentage te bereiken om de aanleg mogelijk te maken. Of en wanneer hiermee in de nabije toekomst kan worden gestart is op dit moment nog niet aan te geven.

Voor de garantstelling op de financiering van het zogenaamde grijs-zwarte gebied (gebieden waar volgens de Europese regelgeving voldoende breedband aanwezig is) is GlaswebVenray een zogenaamde  safe harbourpremie verschuldigd aan de gemeente. Dit betreft een toeslag op het verschuldigde rentepercentage van de lening tot aan de marktconforme rente. De jaarlijks te ontvangen safe harbourpremie wordt gereserveerd om het risico op de garantstellingen af te dekken. Met GlaswebVenray zijn afspraken gemaakt over een periodieke verantwoording. Op deze wijze wordt inzicht verkregen en behouden op de financiële ontwikkelingen als ook in een transparante scheiding tussen de verschillende financieringsstromen voor het ‘witte’ en het ‘grijs-zwarte’ gebied. De garantstellingen en de daaraan verbonden safe harbourpremie zijn gekoppeld aan de looptijd van de langlopende geldleningen.

Venray Vergroent
Duurzaamheid is een van de grote opgaven voor de komende decennia en raakt (lokale) overheden, partners / organisaties en inwoners. Vanuit dit besef is duurzaamheid door de coalitie benoemd tot het belangrijkste speerpunt voor de komende jaren. Als we het hier hebben over duurzaamheid, bedoelen we:

  • energietransitie
  • klimaatadaptatie
  • circulaire economie

Kijkend naar 2021 dan zijn de visie warmtetransitie, het proces inzake Windpark Venray, het nader uitvoering geven aan de vastgestelde visies klimaatadaptatie en circulaire economie en het verder aan de slag gaan met het uitvoeringsprogramma energiestrategie belangrijke opgaven om als gemeente samen met partners en inwoners aan te werken. Daarbij rekening houdend met door de raad vastgestelde kaders, zoals KODE Venray (Kader voor Opwekking Duurzame Energie in Venray).

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03