Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf A. Lokale heffingen

1. Inleiding

Deze paragraaf bevat informatie over het rijks- en gemeentelijk beleid over de gemeentelijke belastingen. Ook wordt ingegaan op de consequenties van dit beleid voor de inwoners.
In verband met de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is ook de paragraaf lokale heffingen aangepast. In deze paragraaf is een overzicht van baten en lasten opgenomen voor de heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. Ook de mate van kostendekkendheid en de beleidsuitgangspunten worden vermeld.

In deze paragraaf gaan we niet nader in op de totstandkoming van de verschillende heffingen. Hiervoor dienen immers de verordeningen. Tarieven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen zijn daarin integraal opgenomen. Voor het belastingjaar 2021 zal daarvoor nog een afzonderlijk raadsvoorstel worden gedaan.
Deze paragraaf dient ertoe om de Raad een betrouwbaar inzicht te bieden op een aantal onderdelen.
In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de navolgende onderdelen:
2.   Algemeen
3.   De geraamde inkomsten.
4.   Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen.
5.   Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen (belastingen, leges en rechten).
6.   Kwijtscheldingsbeleid

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03