Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf A. Lokale heffingen

4.b. Gemeentelijk beleid
Algemeen beleid ten aanzien van de gemeentelijke heffingen
De gemeenteraad stelt jaarlijks de belastingverordeningen vast. Voor de gemeentelijke belastingen en heffingen zijn daarin de tarieven integraal opgenomen. Hiervoor zullen afzonderlijke raadsvoorstellen worden gedaan, die in de reguliere raadsvergadering van 15 december 2020 voor behandeling worden voorgelegd.
Verblijfsbelasting

Door de corona heeft het project naar belastingplichtigen voor de verblijfsbelasting vertraging opgelopen. Het plan van aanpak is inmiddels herschreven. Het doel van de aanpassing was nodig i.v.m. richtlijnen van het RIVM. Het plan van aanpak bestaat uit een deskresearch en info inwinning, leegstandscontroles, digitale enquêtes voor de hele branche en voorlichting en bezoeken. De komende maanden wordt gestart met dit project en naar verwachting zullen eind 2020 de resultaten bekend gemaakt kunnen worden.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03