Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf A. Lokale heffingen

Kostendekkende leges en rechten

In het BBV is opgenomen dat gemeenten verplicht zijn om, in hun begroting, per categorie van producten en diensten inzichtelijk te maken en welke kosten en opbrengsten aan de tarieven ten grondslag liggen. Ook moeten de gemeenten daarbij toelichten welke beleidskeuzes er bij de tarifering van de producten en diensten zijn gemaakt. Bijvoorbeeld of er kruissubsidiëring is tussen of binnen product categorieën.
Dit geldt voor de volgende leges, heffingen en rechten: afvalstoffenheffing, rioolheffing, rioolaansluitrecht, leges, marktgelden, havengelden en lijkbezorgingsrechten.

De overige belastingen, OZB, (water)toeristenbelasting, parkeerbelasting, reclamebelasting, BIZ Smakterheide en parkeerbelasting zijn algemene belastingen en gaan naar de algemene middelen van de gemeente en kunnen door de gemeente vrij besteed worden. De voorwaarden m.b.t. kostendekkendheid gelden hiervoor niet.

Afvalstoffenheffing

Zoals we nu kunnen overzien zal de totale afvalstoffenheffing (basistarief + variabel tarief) voor een gemiddeld Venray’s huishouden, in 2021 stijgen met 14,2%. In 2021 is er geen sprake meer van een korting op het basistarief (vastrecht). Dit komt doordat er in 2019 geen overschot meer is geweest op de afvalbegroting, maar in dat jaar juist een tekort heeft geleid tot uitputting van de egalisatievoorziening waaruit de korting verstrekt kan worden.
De stijging van de afvalstoffenheffing wordt wederom grotendeels veroorzaakt door toenemende vervuiling in het gescheiden ingezamelde plasticverpakkingsafval. In 2019 werd hierdoor gemiddeld 63% van deze grondstof afgekeurd voor recycling. In de eerste maanden van 2020 liep dit enkele malen zelfs op tot 80%. Deze grote mate van vervuiling is inherent aan de huidige manier van inzameling: anoniem en gratis toegankelijk via ondergrondse containers, waarin ook gemakkelijk restafval te dumpen is. Dit probleem doet zich dan ook voor in meer gemeenten met ditzelfde inzamelsysteem. Hierdoor maken we veel extra kosten, terwijl we daarnaast ook juist veel inkomsten mislopen. Schoon PBD-afval levert namelijk geld op, terwijl het verbranden van afgekeurd materiaal juist geld kost. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten.
Daarnaast zijn de marktprijzen voor oud papier en karton (OPK) zo ver ingezakt, dat deze in 2021 niet meer voor een gunstig effect op de afvalstoffenheffing zullen zorgen. Mogelijk dat er voor het eerst sinds vele jaren zelfs weer toegelegd moet gaan worden op de inzamelkosten van OPK.
In de afvalbegroting van 2021 wordt rekening gehouden met ca. € 340.000,- (oftewel: bijna € 19,- per huishouden) minder inkomsten uit grondstoffen dan in de afvalbegroting 2020. Verder nemen in 2021 ook de verwerkingskosten van (huishoudelijk) afval verder toe.
In de afgelopen maanden zijn verbetervoorstellen ten aanzien van het afvalbeheer voorbereid en opgesteld, die ten tijde van dit schrijven worden besproken met het college. Deze verbetervoorstellen zullen naar verwachting in het najaar van 2020 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. De verbetervoorstellen zijn gericht op het verminderen van de hoeveelheid restafval die door de burgers wordt aangeboden. Dit moet uiteindelijk ook leiden tot lagere afvalbeheerkosten en daarmee een lagere -of minder toenemende- afvalstoffenheffing in de toekomst. Om de voorgestelde veranderingen in het afvalbeheer voor te bereiden, te implementeren en te monitoren is extra ambtelijke capaciteit noodzakelijk. Zowel het beheer van de inzamelvoorzieningen als het op peil brengen en houden van het gewenste serviceniveau is -ongeacht het gekozen scenario- alleen haalbaar als de capaciteit voor het beheer wordt uitgebreid. De huidige capaciteit op afvalbeheer en -beleid is hiervoor ontoereikend. De financiële gevolgen van de benodigde capaciteit zijn opgenomen in de berekening van de afvalbegroting en de formatie is opgenomen in de begroting 2021.

De fiscale werkwijze omtrent de gescheiden inzameling, sortering en/of verwerking van verpakkingsafval is landelijk onderwerp van gesprek. De VNG is in overleg met het ministerie over de wijze van btw-heffing,. Ten tijden van het opstellen van de begroting is er nog geen duidelijkheid over de uitkomsten van het overleg tussen de VNG en het ministerie en daarmee de  financiële gevolgen/risico voor de afval- en gemeentelijke begroting.

Tarieven 2021
Basis voor de afvalstoffenheffing zijn de kostendekkende tarieven. Deze zijn vastgesteld op basis van begrote kosten voor het inzamelen van afval en de begrote opbrengsten voor het verwerken van afval. De definitieve tarieven 2021 worden tijdens de raadsvergadering van 15 december 2020 voor vaststelling aangeboden:

Tabel Overzicht tarieven

Tabel Kostendekkendheid afval

Rioolheffing en riolering
In het navolgende overzicht zijn de voorlopige tarieven voor de rioolheffing 2021 opgenomen. De definitieve tarieven voor het belastingjaar 2021 worden in de raadsvergadering van 15 december 2020 vastgesteld.

Tabel tarieven rioolheffing

De gemeente Venray heeft een rioolheffing om de kosten van de riolering, gedefinieerd in de drie zorgplichten (hemelwater, grondwater en afvalwater), te kunnen betalen. Uit deze rioolheffing moeten alle kosten voor de riolering kunnen worden betaald, zonder een bijdrage van de algemene middelen aan het product riolering. Eventuele tekorten of overschotten worden door middel van de voorziening egalisatie riolering over de jaren uitgemiddeld. Voor 2021 kan de volgende tabel voor de totale inkomsten en uitgaven worden opgesteld.

Tabel Kostendekkendheid rioolheffing

Rioolaansluitrecht
De kosten voor het maken van een rioolaansluiting zijn afhankelijk van onder andere de diameter, de lengte van de leiding en of het onder vrijverval of via drukriolering kan worden geloosd. Deze kosten worden volgens een vaste verrekening doorberekend aan de aanvrager van de aansluiting. Voor de begroting 2021 wordt gerekend met een verhoging van de tarieven uit 2020 met 1,7%. Dit is overeenkomstig het GRP 2018-2021. De tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn, maar zijn dat nu niet. Dit wordt veroorzaakt door de BTW.
De definitieve tarieven voor het belastingjaar 2021 worden in de raadsvergadering van 15 december 2020 vastgesteld.

Tabel Kostendekkendheid rioolaansluitrecht

Leges  
Leges zijn verschuldigd voor verstrekte diensten en worden geheven om de verschillende taken te bekostigen. Bijvoorbeeld het in behandeling nemen van een aanvraag voor een paspoort of rijbewijs. Ook zijn er leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning, een evenementenvergunning of een drank- en horecavergunning.
De opbrengsten uit de heffing van leges worden gebruikt om de kwaliteit van de verstrekking te waarborgen en om personeels-, huisvesting- en materiaalkosten te dekken. De opbrengst uit de leges mag de totale kosten niet overtreffen.
Per hoofdstuk/titel van de legesverordening worden de lasten (directe lasten + overhead + btw) en de totale inkomsten weergegeven. Ook de mate van kostendekkendheid (in %) is opgenomen.

Tabel leges

* Kruissubsidiëring vindt plaats binnen en tussen de diverse titels. Een verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht tekort bij een andere activiteit/Een overdekking binnen de ene groep diensten wordt gebruikt voor onderdekking van een andere groep diensten.

Marktgelden

Elke standplaatshouder op de markt dient jaarlijks marktgeld te betalen. Hiervoor worden onder meer de kramen, stroom, schoonmaak en verkeersmaatregelen gerealiseerd, alsmede de inzet van de marktmeester. De hoogte van het marktgeld wordt berekend aan de hand van strekkende meters van de kramen. Het marktgeld wordt verhoogd als er stroom wordt afgenomen, afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting. Uitgangspunt is dat de tarieven in 2021 stijgen met het inflatiepercentage van 1,8%. De definitieve tarieven voor het belastingjaar 2021 worden in de raadsvergadering van 15 december 2020 vastgesteld.

Havengelden
Elk schip dat de industriehaven van Wanssum aandoet (liggen of laden/lossen) is havengeld verschuldigd. De hoogte van dit havengeld is afhankelijk van de omvang van het schip (tonnen laadvermogen of aantal standaard containers). Dit is vastgelegd in de havengeldverordening. Deze verordening wordt elk jaar geactualiseerd.
Met de opbrengst van het havengeld worden de voorzieningen in de haven beheert en onderhouden. De tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn, maar uit concurrentie overwegingen zijn ze dat nu niet. Om het tekort te dekken wordt gebruik gemaakt van de voorziening egalisatie industriehaven.

Tabel Kostendekkendheid havengelden

Lijkbezorgingsrechten
Venray heeft één gemeentelijke begraafplaats: Boschhuizen. Voor het gebruik van deze begraafplaats worden begraafrechten geheven. Er zijn verschillende tarieven. Zo betaalt men bijvoorbeeld voor het recht op een eigen graf voor een bepaalde periode, het bijzetten van urnen en asbussen of het verstrooien van as. De tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn. In Venray zijn de lijkbezorgingsrechten niet kostendekkend.
Beleid/uitgangspunten algemene begraafplaats

Sinds 1972 heeft Venray een algemene begraafplaats. In 1973 en 1974 zijn hier de graven van de Petrus Banden Kerk (katholieke begraafplaats) naar over gebracht. Dit is het begin geweest van de algemene begraafplaats. De graven van de kerk zijn geplaatst in het zogenaamde vak O. Dit vak heeft een aparte status binnen de begraafplaats. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 juni 2018 de notitie ontwikkeling vak O Begraafplaats Boschhuizen vastgesteld. In deze notitie is besloten om vanaf 26 juni 2018 geen leges meer te heffen over de bestaande graven in vak O. Ook is besloten dat er geen (bij)begravingen, dan wel (bij)plaatsingen van urnen worden toegestaan.

Leges verordening
(x € 1 )

Lasten taakvelden

Overhead

Totale lasten

Andere inkomsten

Leges

Totale baten

Kosten-dekkendheid

Begraafplaatsen

168.679

11.848

180.527

0

19.913

19.913

11%

De legestarieven wordt in 2020 onderzocht. In de raadsvergadering van 15 december 2020 worden de definitieve tarieven lijkbezorgingsrechten 2020 voor vaststelling aangeboden.

5.b. Algemene belastingen

Onroerendezaakbelastingen (OZB)
Iedere eigenaar van een onroerende zaak, zoals een woning of niet-woning is belastingplichtig in het kader van de OZB. Een gebruiker van een onroerende zaak zijnde niet-woning is ook belastingplichtig in het kader van de OZB. Dit met uitzondering van het woondeel van een niet-woning. De definitieve tarieven OZB voor het belastingjaar 2021 worden in de raadsvergadering 15 december 2020 vastgesteld.
lnflatiecorrectie OZB
In het coalitieakkoord 2018-2022 is vastgelegd dat als uitgangspunt voor de OZB de jaarlijkse inflatiecorrectie wordt gekozen. In de begroting 2021 tot en met 2024 is het inflatiepercentage toegepast.
In de huidige begroting 2020 – 2024 is voor 2020 een inflatiepercentage van 1,5% opgenomen. Voor de begroting 2021 hanteren we 1,80% en voor de jaren 2022 t/m 2024 bedraagt het percentage 1,70%.

Voorlopige belastingdruk 2021 (=OZB+afval+riool)
Op basis van de geldende uitgangspunten bedraagt de voorlopige gemiddelde lastendruk (voor een huishouden van twee of meer personen, die eigenaar en gebruiker zijn van een woning) voor 2021 € 779,44. Dit betekent dat de lastendruk 2021 (=OZB+afval+riool) stijgt ten op van 2020 met 4,97%.

Tabel voorlopige belastingdruk (OZB-afval-riool

(Water)verblijfsbelasting  
Belast is een overnachting in vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroeps-matig verhuurde ruimten, vaste standplaatsen en logiesverblijven. De aanslag toeristenbelasting wordt opgelegd aan de hotelier, pensionhouder, campinghouder etc., maar ook op locaties waar buitenlandse werknemers verblijven. De toeristen zelf ontvangen geen aanslag, maar zien het bedrag meestal wel op de rekening.
De stijging van het tarief wordt pas doorgevoerd, zodra het tarief afgerond kan worden op 5 cent.

Uit onderstaande tabel blijkt dat het tarief voor de verblijfsbelasting 2021 gehandhaafd blijft naar een bedrag van € 1,25.

Tabel (Water)toeristenbelasting

Parkeerbelastingen

Parkeerbelastingen geldt voor de afgesloten terreinen Blekersveld, Raadhuisstraat en de parkeergarage. Voorgesteld wordt de tarieven te handhaven. De definitieve tarieven voor het belastingjaar 2021 worden in de raadsvergadering van 15 december 2020 voor vaststelling aangeboden.

Reclamebelasting
De reclamebelasting is van toepassing binnen het centrumgebied van de gemeente Venray. De belasting wordt geheven ter zake van openbare aankondigingen (reclame-uitingen) zichtbaar vanaf de openbare weg. De gemeente int deze belasting en maakt deze vervolgens onder inhouding van de inningskosten ad € 5000 over naar de ondernemersvereniging Venray Centraal.

Naar verwachting zullen de tarieven de komende jaren gelijk blijven. De definitieve vaststelling van deze tarieven moet echter nog plaatsvinden tijdens de najaarsvergadering van de ondernemersvereniging Venray Centraal.

Tabel reclamebelasting

BIZ-Smakterheide
bakenen gebied (zoals een bedrijventerrein) alle ondernemers gezamenlijk mee te laten betalen aan de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsomgeving.  Daarbij gaat het dan om activiteiten gericht op het bevorderen van de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit binnen het betreffend gebied. Hiermee wordt het “freeriders” gedrag voorkomen. De gemeente int de jaarlijkse bijdragen en betaalt deze, onder inhouding van € 5.000 uit aan de Ondernemersvereniging Smakterheide.

Naar verwachting zullen de tarieven de komende jaren gelijk blijven. De definitieve vaststelling van deze tarieven moet echter nog plaatsvinden tijdens de najaarsvergadering van de ondernemersvereniging Smakterheide (BIZ).

Tabel BIZ-Smakterheide

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03