Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheer

Het beleid gaat uit van een weerstandsratio van minimaal 1,0. Dat wil zeggen dat de berekende risico’s in ieder geval zijn afgedekt door de aanwezige weerstandscapaciteit (vermogensbuffer). Hiermee sluiten we aan bij de adviezen van de provinciale toezichthouder. Daarnaast is een minimumgrens van € 12 mln. (10% van de jaarexploitatie) als streefwaarde voor de weerstandscapaciteit vastgesteld.

Vrije ruimte: verschil tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s.
Weerstandsvermogen: netto weerstandscapaciteit/risico’s .

De weerstandscapaciteit blijft gedurende de gehele planperiode boven de minimale streefwaarde van € 12 mln. Vanaf 2022 blijft aan vrije ruimte beschikbaar een bedrag van ruim € 12 mln. Het weerstandsvermogen komt aan het einde van de planperiode uit op bijna 2,5x de minimale grenswaarde.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03