Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheer

Stand ultimo
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Algemene reserve (vrij)

15.020

15.020

15.020

15.020

15.020

Risicoreserve grondbedrijf

5.102

4.999

6.695

6.371

5.942

Weerstandscapaciteit

20.122

20.019

21.715

21.391

20.962

Streefwaarde weerstandscapaciteit

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Tekort/overschot streefwaarde

8.122

8.019

9.715

9.391

8.962

 

De netto weerstandscapaciteit neemt in de planperiode met € 0,8 mln. toe. De streefwaarde van € 12 mln. wordt ruim gehaald.

Hierna volgt een nadere specificatie en toelichting op de ontwikkeling van de twee onderdelen.

Algemene reserve

Stand ultimo
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Algemene reserve administratief

18.219

16.279

15.449

15.070

15.020

Raadsbesluiten w.o. MUIP

-3.199

-1.259

-429

-50

Algemene reserve (vrij)

15.020

15.020

15.020

15.020

15.020

In de Kadernota 2021 werd bij de berekening van de vrije ruimte van de algemene reserve abusievelijk een te hoog bedrag meegenomen voor de MUIP-aanvragen 2021-2024. Enerzijds doordat het totaalbedrag van alle MUIP-aanvragen was opgenomen en apart daarvan nog de individuele aanvragen die daadwerkelijk ten laste van de algemene reserve moeten komen. Hierdoor was de vrije ruimte in de Kadernota ruim € 4 mln te laag. Dit is in bovenstaand overzicht gecorrigeerd: uitsluitend de MUIP-aanvragen die daadwerkelijk ten laste van de algemene reserve komen, zijn in bovenstaand overzicht meegenomen.

Risicoreserve grondbedrijf

Stand ultimo
(bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

2024

Saldo per 1-1

4.664

5.102

4.999

6.695

6.371

Winstnemingen

822

356

2.109

95

20

Onttrekkingen

-384

-459

-413

-419

-449

Saldo per 31-12

5.102

4.999

6.695

6.371

5.942

De winstnemingen zijn het totaal aan winstnemingen van gronden in exploitatie en winst uit verkoop van restkavels (afgesloten exploitaties). Bij gronden in exploitatie is rekening gehouden met tussentijdse winstnemingen gebaseerd op de POC methode die sinds de jaarrekening 2017 is voorgeschreven door de commissie BBV. Voor een specificatie van de verwachte winstnemingen per grondexploitatie zie paragraaf G.

De bijdragen betreft onder andere de afboeking van niet door te berekenen algemene kosten van het Grondbedrijf en de bijdrage aan voorzieningen van verliesgevende exploitaties.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03