Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf G. Grondbeleid

Aan den Heuvel

Deel A:
In 2020 is de laatste particuliere kavel in deel A verkocht en zullen op korte termijn de laatste 6 kavels ten behoeve van projectwoningen worden verkocht. Eind 2019 is een klein gebied van deel A naar deel B gegaan, alle overige kavels in deel A zijn hiermee verkocht. Zodra de 6 projectwoningen zijn gerealiseerd (naar verwachting bouwvak 2021) kunnen we deel A in zijn geheel woonrijp gaan maken.

Deel B:
In deel B gaat het zowel qua projectwoningen (42 stuks in aanbouw) als particuliere kavels (8 van de 9 verkocht en de laatste gereserveerd) heel hard in cluster IV fase 1. Van de laatste 15 projectwoningen is alweer bijna de helft verkocht. De voorbereidingen voor de laatste fase van cluster IV zijn dan ook volop in voorbereiding. Dit jaar nog zal deze fase bouwrijp worden gemaakt (enkel nog kabels en leidingen, de rest is al aangelegd) en de ontwikkelaar heeft met hun architect de eerste schetsen reeds overlegd. We verwachten in 2020 dan ook al aan cluster IV fase 2 te kunnen beginnen. Daarnaast zijn er alleen nog enkele grote kavels te koop aan de Tureluur en aan de Boomvalk, nabij de bouwinrit. Deze kavels zijn zoals hierboven gesteld van deel A naar B gegaan. Één van deze kavels is reeds verkocht, bebouwd en bewoond, 3 andere kavels zijn reeds gereserveerd.

In overleg met de partner zijn de beide grondexploitaties op een paar kleine punten aangepast. Dit heeft geresulteerd in een lichte daling van de verwachte winst op eindwaarde van € 43.000 ten opzichte van de 1e Berap 2020. Bij de jaarrekening zal worden bekeken of de fasering van grondverkopen moet worden aangepast en of de looptijd van de beide grondexploitaties nog actueel is.

Ysselsteyn fase II

De verwachting voor dit bouwplan is dat er in 2020 ruim 3.000 m² verkocht gaat worden. Deze is medio 2020 deels al gerealiseerd. Daarvoor is een deel verkocht aan een ontwikkelaar, welke daar 4 woningen op bouwt. Tevens valt een deel onder het plan van een ontwikkelaar, welke in de zuidoosthoek momenteel een procedure doorloopt om op een grote kavel 4 woningen te bouwen, waarvan 2 levensloopbestendig. Qua reserveringen zijn van alle 6 resterende kavels er 4 gereserveerd. Mogelijk dat verkoop tegen valt ter plaatse, omdat de vorm van enkele laatste kavels niet courant is. In 2020 zijn voorbereidingen opgestart om in 2021 een deel van het bouwplan woonrijp te kunnen gaan maken. Bijstelling van de grondexploitatie is gezien de voortgang nu niet nodig.

Veulen, Brugpas

De grondexploitatie heeft betrekking op in totaal 6 kavels in Veulen. Deze 6 kavels maken onderdeel uit van een grotere woningbouwontwikkeling van een particuliere ondernemer. Deze ondernemer zorgt voor het bouw- en woonrijp maken van het totale plangebied, dus ook voor de gemeentelijke 6 kavels. Het bouwrijp maken van het plangebied is gereed. Er zijn nog geen kavels verkocht. De verwachting is dat we eens per 2 jaar een kavel verkopen en jaarlijks bij de jaarrekening bekijken we of dit reëel is. Gezien bovenstaande is bijstellen van de grondexploitatie nu niet aan de orde.

Oirlo Zuid-Oost (Kerkhoek)

In Oirlo is de grondexploitatie goed gaan lopen in 2020. Tot medio 2020 zijn reeds 4 kavels voor de bouw van 1 vrijstaande woning en 1 tweekapper verkocht. Ook liggen er verkoopbesluiten voor nog eens 2 grote kavels én nog reserveringen voor 3 grotere kavels. Met de reeds verkochte kavels loopt de verkoop boven de verwachting. Er liggen nog diverse reserveringen van ontwikkelaars, waarvan er één een groot plan voor 10 woningen heeft ingediend. Afhankelijk van de marktconsultatie zal blijken of deze plannen ook daadwerkelijk tot verkoop en realisatie gaan leiden. Op basis van de huidige ontwikkelingen is er voldoende reden om de looptijd van de grondexploitatie in te korten. Maar dit kan pas echt goed worden ingeschat op het einde van 2020. Daarmee is de conclusie dat bijstelling van de grondexploitatie op het moment van opstellen van de begroting 2021 niet aan de orde is.

't Brukske

In 2017 is de omgevingsvergunning voor het nieuwe winkelcentrum verleend. Tegen deze verleende omgevingsvergunning is beroep ingesteld bij de rechtbank. Sinds 14 november 2018 is de omgevingsvergunning onherroepelijk.
In mei 2019 is gestart met de bouw van 2 supermarkten, enkele dagwinkels en 20 woningen. 2 dagwinkels zijn samengevoegd en dagwinkel 3 heeft de Lidl als extra opslagruimte in gebruik genomen, waarbij we afspraken maken over de invulling van de inrichting van de vitrine van dagwinkel 3 die door Brukske gebruikt kan worden voor foto's, kunst of informatie.
Tijdens de uitvoering zal ook de openbare ruimte rond het winkelcentrum verder worden ingericht. Onderdelen daarvan zijn: de nieuwe wijkontsluiting vanaf de Henri Dunantstraat, groenaanleg en aanleg van de parkeerplaatsen. De oplevering van zowel gebouw als openbare ruimte is begin 3e kwartaal 2020. Bijstelling van de exploitatie is vanaf 2020 vooralsnog niet nodig.
Fase 4:
Na ingebruikname van het nieuwe winkelcentrum zal het oude winkelcentrum worden gesloopt. Op deze plaats zal een parkachtige omgeving worden aangelegd met daarin speelvoorzieningen. Voor dit traject wordt een burgerparticipatie traject opgestart. Vanwege de Corona-crisis vraagt deze burgerparticipatie een andere aanpak, daar wordt nu aan gewerkt om een zo groot mogelijke doelgroep in Brukske te kunnen bereiken zonder grote bijeenkomsten. Daarnaast dient er in fase 4 nog een gedeelte van de openbare ruimte te worden uitgevoerd. Afhankelijk van de sloop en de voortgang van de burgerparticipatie zullen de werkzaamheden waarschijnlijk eind 2021 zijn afgerond.

Heide

Medio 2020 zijn in bouwplan Heide 2 kavels reeds verkocht en worden momenteel de woningen gebouwd. Voor de andere resterende 2 kavels in dit bouwplan lopen 2 reserveringen. Daarna zal nog een groot deel woonrijp gemaakt moeten worden. De start daarvan is even afhankelijk van de voortgang van de bouw. Eind van 2020 kan bekeken worden of afsluiten van de exploitatie zinvol is, of dat het einde van deze grondexploitatie (31-12-2021) wordt gehandhaafd.

Blitterswijck, Molenhof

Er zijn in bouwplan Molenhof te Blitterswijck 5 serieuze reserveringen. Het betreft de bouw van 2 particuliere vrijstaande woningen en 3 bungalows door een ontwikkelaar. Voor de 2 vrijstaande woningen wordt vooroverleg gepleegd om te komen tot de juiste aanvraag inzake de omgevingsvergunning. Voor de bungalows loopt reeds de omgevingsvergunningprocedure. De verwachting is dat er van de 5 gereserveerde kavels 4 verkocht worden in 2020. Deze hebben een gezamenlijk oppervlak van 1.635 m². Dit is iets meer dan 50% van de totale uitgeefbare grond in dit plan en voor 2020 5x zoveel als begroot voor de grondverkopen. Dit betekent dat de looptijd van de grondexploitatie ingekort kan worden en dat zal een positief effect hebben op het verwacht tekort op eindwaarde. Omdat het nog steeds reserveringen betreffen willen we met het inkorten wachten tot de jaarrekening en duidelijk is wélke kavels precies zijn verkocht. Daarmee wordt ook duidelijk hoeveel jaar de grondexploitatie kan worden ingekort. Daarnaast wordt de wadi conform afspraken dit jaar verrekend tussen de grondexploitatie en het GRP. Bij een update van de begrote civiele kosten is gebleken dat het budget hiervoor naar beneden bijgesteld kon worden. Hiervoor is de grondexploitatie aangepast en heeft tot gevolg gehad dat het verwacht tekort op eindwaarde met € 62.250 is verlaagd.

Castenray

Medio 2020 zijn in Castenray 3 kavels verkocht. Het betreft daarbij de bouw van een vrijstaande woning op een grote kavel en een tweekapper. Daarmee is meer verkocht dan geraamd. Daarnaast lopen er diverse reserveringen van ontwikkelaars. In dit plan is ook een herverkaveling in voorbereiding van enkele smalle diepe kavels. Deze herverkaveling behelst het realiseren van een hofje, met daaraan 6 kleinere percelen. Daarmee wordt de diversiteit in het bouwplan vergroot qua kavelgrootte en daarmee de kans op verkoopbaarheid groter. Meerdere partijen hebben hun interesse al getoond in deze kavels. De bestemmingsplanprocedure daarvoor wordt momenteel voorbereid en zal in het derde kwartaal van 2020 gaan lopen. Mocht de afhandeling van dit plan voorspoedig verlopen, dan zullen in 2021 bouwrijp werkzaamheden volgen voor het hofje. Daarnaast is even afhankelijk van de bouw van enkele verkochte kavels of er nog een klein gedeelte woonrijp gemaakt kan gaan worden in 2021. Dit is pas duidelijk in het najaar. Daarmee is op het moment van opstellen van de begroting 2021 nog geen bijstelling van de grondexploitatie aan de orde. Bovenstaande ontwikkelingen zullen in zijn geheel worden bekeken in het najaar van 2020 om een eventuele bijstelling door te voeren.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03