Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf G. Grondbeleid

Er zijn ook exploitaties die op basis van de regels voor resultaatbepaling (bijv. meer dan 90% gereed) zijn afgesloten, maar die wel nog positieve resultaten zullen opleveren na grondverkopen. In de jaren dat er geen grondverkopen plaatsvinden moeten kosten daarentegen worden afgeboekt ten laste van de risicoreserve.
De restkavels woningbouw betreft 3 kavels in Vredepeel met een boekwaarde. Als in de toekomst een verkoop van een restkavel in Vredepeel plaatsvindt dan zal de boekwaarde eerst worden verlaagd en zal alléén een verschil tussen de boekwaarde en de verkoopopbrengst een winst of verlies opleveren.
De restkavels bedrijventerrein betreft nog 2 kavels in Keizersveld. Bij het afsluiten van deze grondexploitatie (in het verleden) is winstneming/verlies naar de risicoreserve gegaan. De opbrengst van de restkavels Keizersveld gaat daarom óók naar de risicoreserve, gemaakte kosten worden in mindering gebracht.

Bij het opmaken van deze begroting zijn er nog restkavels mét boekwaarde in Laagheide (woningbouw) en De Hulst (bedrijventerrein). Voor beide loopt er een optie en verwachten we de verkoop IN 2020. In het geval dat de verkoop niet doorgaat betekent dit extra kosten in 2021 tlv de risicoreserve (o.a. rentekosten, OZB , uren).

Onderstaande tabel geeft de verwachte winstneming/afboeking van kosten van 2021 t/m 2025 weer.

Tabel Afgesloten grondexploitaties

In het verleden zijn voor deze afgesloten exploitaties al winsten genomen (ten gunste van) /kosten afgeboekt (ten laste van) de risicoreserve Grondbedrijf. Deze zijn niet in bovenstaande tabel opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03