Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf G. Grondbeleid

De Risicoreserve Grondbedrijf heeft als doel dekking te geven aan risico’s die het grondbedrijf kan lopen. Schematisch kan dat als volgt worden weergegeven:

Risicoreserve Grondbedrijf
Benodigde reserve                 -/-
Overschot/Tekort

Een overschot betekent dat de risico’s van het grondbedrijf door de Risicoreserve Grondbedrijf worden gedekt. Bij een tekort zijn de risico’s van het grondbedrijf dus niet (volledig) gedekt door de Risicoreserve Grondbedrijf.

Volgens berekening bij de begroting 2021 zal de Risicoreserve Grondbedrijf in 2021 € 3,5 mln hoger zijn dan benodigd. Naar verwachting zal de Risicoreserve Grondbedrijf op basis van de huidige vastgestelde planvoorraad, verwachte winstnemingen en bijdragen aan verliesgevende projecten aan de eisen blijven voldoen. De ontwikkeling van de reservepositie is sterk afhankelijk van het verloop van de huidige grondexploitaties en toekomstig vast te stellen grondexploitaties.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03