Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf G. Grondbeleid

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Algemeen
In december 2016 hebben de raden van de vijf deelnemende gemeenten ingestemd met de vervlechting van de (grond) exploitaties van DCGV, TPN, VGP, Villa Flora en de Innovatoren. Als gevolg van deze vervlechting is de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (aandeelhouders zijn de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo, Venray en de Provincie Limburg) en de BV/CV Campus Vastgoed Greenport Venlo (aandeelhouders zijn de gemeente Venlo en de Provincie Limburg). Venray is na de hierboven beschreven “vervlechtingsoperatie” sinds de oprichting per 1 januari 2017 aandeelhouder in de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo voor 5,4 %.

De BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo verzorgt de exploitatie van het Greenport Venlo terrein en ook voor de Ontwikkeling en exploitatie van Klaver 15 / De Spurkt, 30 ha. uitgeefbaar nieuw bedrijventerrein op grondgebied van Venray. De hoofddoelstelling daarbij is het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen door het bieden van doorgroeimogelijkheden voor Venrayse bedrijven en vestigingsmogelijkheden in een aantrekkelijk ingericht en duurzaam functionerend gebied. Daarmee wordt een belangrijke impuls gegeven aan de economische ontwikkeling in de regio Venlo en natuurlijk de gemeente Venray.

Financieel

In 2019 is een omzet gerealiseerd van ruim € 50 miljoen (2018 € 42 miljoen) bestaande uit grondverkopen, opbrengsten parkmanagement en de dienstverlening aan de B.V.- en C.V. Campus Vastgoed Greenport Venlo. Het jaarresultaat uit de gewone bedrijfsvoering komt uit op € 0,8 miljoen positief (2018 € 7,1 miljoen). Op basis van de realisatie 2019 is de grondexploitatie bij de jaarrekening bijgesteld. De verwachte winst op eindwaarde is met ongeveer € 3,5 miljoen gedaald ten opzichte van het verwachte resultaat een jaar eerder.

In de financiering van de B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo wordt voorzien door een bancaire lening die in 2019 is afgelost, een vaste financiering van aandeelhouders van € 70 miljoen, een kredietmogelijkheid bij aandeelhouders van maximaal € 24 miljoen waarvan ultimo 2019 € 1,0 miljoen was opgenomen. De liquiditeitspositie is op de lange termijn voldoende met de ruimte die het financieringsconstruct van € 24 miljoen biedt.

De ontwikkeling van het exploitatieresultaat ziet er als volgt uit:

Eind 2019 is een risico inventarisatie op de grondexploitatie uitgevoerd. Deze inventarisatie is gebaseerd op de Monte Carlo simulatie en is uitgevoerd op basis van vier hoofdelementen waarvan de kansen en omvang van mogelijke afwijkingen ten opzichte van de basis exploitatie is ingeschat. Deze hoofdelementen betreffen de parameters waaronder kostenstijging en renteontwikkeling, de factor tijd op basis van de ingeschatte fasering van oplevering, de mogelijke afwijkingen in de kosten en de opbrengsten. Het resultaat van de simulatie is dat 80% van de 10.000 berekende scenario's zich bevinden tussen een positief resultaat van € 14,4 miljoen en € 65,2 miljoen positief. Het verwachte resultaat van de grondexploitatie op eindwaarde bedraagt € 48,2 miljoen positief. Dit betekent dat de kans op een beter resultaat dan € 14,4 miljoen 90% bedraagt en dat de kans op een slechter resultaat ongeveer 10% bedraagt. Dit impliceert dat de kans dat het ingelegd eigen vermogen moet worden aangesproken om toekomstige verliezen te dekken ondanks een daling van het verwacht resultaat nog steeds beperkt is.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03