Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen
Voor 2021 staan er weer een aantal reconstructies op de planning. Grote projecten die in 2021 gaan lopen zijn Lollebeekweg/Veulensewaterweg, herinrichting fase 4 Blitterswijck en de Stayerhofweg fase 1. Daarnaast zal de voorbereiding van de reconstructie WitteVenneweg zal starten.
Eind 2020 zal de nieuwe wegen monitor vastgesteld worden.

Binnen het asfaltonderhoud zullen we, net als in 2020, ook in 2021 een aantal verkeerskundige maatregelen meenemen, op een aantal wegen in Venray. Hiermee kunnen we voldoen aan de in september 2019 vastgestelde netwerk nota. Deze maatregelen bestaan uit het realiseren van plateau's, rode fietsstroken en getrapte fietsoversteken ter plaatse van kruisingen.

Riolering

Een aantal grotere projecten die in 2021 worden uitgevoerd of voorbereid zijn de klimaatadaptatie Blitterswijck (fase 4 en 5, in combinatie met de wegreconstructie) en het renoveren van een 50-tal drukrioolgemaaltjes. Tot slot wordt het nieuwe Gemeentelijke RioleringsPlan opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd.

Haven

In 2021 wordt de laatste hand gelegd aan de uitbreiding van westelijk insteekhaven door Exclusief Project. Ook Mooder Maas rond de werkzaamheden aan de haven af. Verder wordt een nieuw havenbeheerplan opgesteld en aan de gemeenteraad voorgelegd.

Groen
De effecten van de droogte van afgelopen jaren op het openbaar groen worden steeds beter zichtbaar. Ook 2020 heeft weer extreem droge periodes gekend. Zeker nieuwe aanplant van bomen en beplanting heeft moeite om aan te slaan, maar ook grotere bomen en oudere beplanting krijgt het, door de aanhoudende droogte, steeds moeilijker. De gevolgen van de droogte op het openbare groen zijn vaak niet direct zichtbaar. Dit kan er voor zorgen dat er in 2021 meer uitval is dan voorzien waardoor het beschikbare budget onder druk kan komen te staan.

In 2020 is, naar aanleiding van de evaluatie eikenprocessierups, € 47.000,- extra beschikbaar gesteld voor de curatieve en preventieve bestrijding van de eikenprocessierupsplaag. Ook in 2021 zullen nog extra financiële middelen nodig zijn om de plaagdruk van de eikenprocessierups te kunnen beheersen. Eind 2020 wordt het eikenprocessierupsseizoen geëvalueerd en zal duidelijk worden welke extra middelen er nodig zijn .

Door de aanhoudende droogte van afgelopen jaren hebben een aantal boomsoorten het zichtbaar moeilijk. De uitval onder bomen is meer dan normaal. Er is nog onvoldoende inzicht of herstel middels het reguliere beheer en financiële middelen kan worden opgevangen. De gevolgen voor bos en natuurterreinen bij aanhoudende droogte, maar ook van andere aspecten door klimaatverandering zijn niet goed te voorspellen.

In 2019 is een pilot opgestart op enkele plekken in gemeentebossen. De pilot wordt geïnitieerd door de universiteit van Wageningen. Het doel van de pilot is klimaatbestendig bosbeheer. Kortom hoe creëer je een klimaatbestendig bos. Deze pilot loopt enkele jaren.

Openbare verlichting
In 2021 gaan we verder met het vervangen van conventionele verlichting voor LED-verlichting. Op alle nieuw te plaatsen armaturen worden dimmers geplaatst om extra energiebesparing te realiseren. Daar waar mogelijk zal dynamische verlichting toegepast worden.
Uit te voeren werken voor 2021:

·          In Blitterswijck zal alle verlichting binnen het project “Klimaat adaptatie” voorzien worden van LED armaturen met dimmers volgens de nieuwe normen.

  • Ook voor 2021 zal een vervangingsplan gemaakt worden om alles te verlichten volgens de nieuwe normen. De exacte locaties zijn nu nog niet bekend, maar het zal gaan om ongeveer 500 armaturen. Met het vervangingsplan 2021 kunnen we hier een besparing uit halen van +/- 40.000 kWh, wat neer komt op een vermindering van ruim 17 ton CO2.

Gebouwen
Verduurzaming
In 2021 gaan we verder met het in beeld brengen, en opstarten van plannen voor de verdere verduurzaming van  gemeentelijke gebouwen.
De gemeente onderneemt acties in verduurzaming van de gebouwen die zij zelf beheert, en daarnaast ontplooien beheerders van de gemeentelijke gebouwen (die zijn geprivatiseerd) ook acties in verduurzaming (middels aanschaf zonnepanelen, led-verlichting of door duurzame materialen die daardoor minder onderhoud behoeven.
Zo zal in 2021 de binnenverlichting van het gemeentehuis worden vervangen door led.

Meerjarig onderhoud (2019-2029)

In 2020 is de onderhoudssituatie van de gemeentelijke gebouwen opnieuw in kaart gebracht en in meerjarige onderhoudsrapportages (MJOP 2020-2029) vastgelegd. De MJOP's worden, inclusief  financiële gevolgen, aan de raad voorgelegd. In de nieuwe MJOP's is (voor de planmatige onderhoud- en vervangingscyclus) rekening gehouden met de vervanging naar duurzamere materialen en installatieonderdelen.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03