Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Doel

Het verlichten van de openbare ruimte en het in standhouden van de openbare verlichting.

Beleidskader
Een goede openbare verlichting is noodzakelijk voor een veilige openbare ruimte, zowel op sociaal als verkeersveilig gebied. Hiervoor dient de openbare verlichting te voldoen aan verlichtingsnormen en zou het areaal met 3,5% per jaar uitgebreid moeten worden.

De vervangingskosten voor het huidige areaal bedragen de komende jaren ca. € 325.000 per jaar. De komende jaren zal dit bedrag door middel van investeringsaanvragen beschikbaar gesteld moeten worden. In het laatste beleidsplan is vastgesteld dat bij vervanging uitsluitend LED verlichting toegepast zal worden. Ook zullen alle nieuwe armaturen uitgerust worden met slim energie management. Hiermee willen we de gestelde doelen uit het Energieakkoord 2013 halen.

Dit houdt in:

·          20% energiebesparing in 2020 en 50% energiebesparing in 2030 t.o.v. 2013.

·          40% toepassing van energie-efficiënte verlichting.  

·          40% toepassing van slim schakelen / energiemanagement.

Door een behoorlijke areaal uitbreiding, sinds 2013, is het een enorme uitdaging geworden om dit te gaan halen. Sinds 2013 hebben we namelijk een uitbreiding van ruim 1350 masten.

Het huidige beleidsplan openbare verlichting is vastgesteld in 2016 en loopt tot 2026 en zal ge-update worden in 2021.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting
Voor het beheer van openbare verlichting (energie, schilderwerk masten en vervanging lampen) zijn in 2021 de volgende bedragen geraamd:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten openbare verlichting

438

445

453

461

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03