Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Tabel omvang kapitaalgoederen

Artikel 12 van het BBV schrijft expliciet voor dat van de kapitaalgoederen moet worden aangegeven:

-           het beleidskader;
-           de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
-           de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Wij zullen nader ingaan op de volgende onderdelen:

·          Onderhoud wegen.
·          Onderhoud riolering.
·          Onderhoud haven.
·          Onderhoud openbaar groen.
·          Onderhoud bossen, natuurgebieden en landschappelijke elementen.
·          Onderhoud openbare verlichting.

·          Onderhoud gebouwen.

Voor deze onderdelen zijn de volgende beheerplannen actueel:

Tabel Beheerplannen

** In verband met de afronding van de werkzaamheden in de GOW en de uitbreiding van de industriehaven wordt het nieuwe havenbeheerplan in 2021 vastgesteld. Tot die tijd loopt het huidige havenbeheerplan (2016 t/m 2019).

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03