Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Doel
Het in stand houden en beheren van het gemeentelijke vastgoed.

Het vastgoedbeheer van gebouwen valt onder uitvoering van team vastgoedbeheer en heeft betrekking op het (bouw- en installatietechnisch) in standhouden, in werking hebben en beheren van gemeentelijke gebouwen, accommodaties en kunstwerken die in eigen beheer zijn, evenals de gemeentelijke gebouwen en objecten die (in opdracht van de gemeente) door derden worden geëxploiteerd.

Beleidskader accommodaties
In 2019 is onderzoek gedaan naar het voorzieningenniveau op gebied van sport- en jeugdaccommodaties. Mede op basis hiervan is in 2019 door de raad het kader vastgesteld waarbinnen het accommodatiebeleid verder uitgewerkt kan worden . Eind 2019 is gestart met de concept-uitwerking van het nieuwe accommodatiebeleid dat in 2020 het besluitvormingsproces zal doorlopen.
Het nieuwe accommodatiebeleid zal na voltooiing vanaf 2020 e.v. richting geven aan de uitvoering van vastgoedbeheer. Dit wordt vertaald naar vastgoedbeleid waarin uitgangspunten worden benoemd voor het gebouwen- en contractenbeheer in zowel materiële als financiële zin. Het vastgoedbeleid zal in 2021 gestalte krijgen.

Nieuwe inzicht in de staat van onderhoud van gemeentelijke gebouwen
In het najaar van 2019 zijn de gemeentelijke gebouwen, waarvan het onderhoud en beheer bij de gemeente rust of namens de gemeente wordt uitgevoerd, onderworpen aan een 'schouw' om een actueel inzicht te krijgen op de onderhoudsstaat (de laatste schouw was in 2014). Op basis hiervan zijn meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) opgesteld. Deze MJOP's zijn in het voorjaar van 2020, nog vóór de vaststelling van het nieuwe accommodatiebeleid, gereed gekomen. De vaststelling van de MJOP's treft 2 doelen, enerzijds om een actueel meerjarig (financieel-) inzicht te krijgen in het planmatig onderhoud van gebouwen die de gemeente zelf beheert, anderzijds als hulpmiddel voor de beherende partijen van de geprivatiseerde gemeentelijke gebouwen. De nieuwe MJOP's worden vanaf  2020 ingezet voor de onderhoudsplanning voor de komende jaren. Aan de hand van de nieuwe MJOP's zal overigens nog beoordeeld worden of de onderhoudsvoorzieningen voor de komende jaren nog toereikend zijn. Mocht bijstelling in de onderhoudsdotaties van de voorzieningen nodig zijn zal een daartoe strekkend advies aan de raad worden voorgelegd.

Vastgoedcontractenbeheer
De uitvoering op onderhoud en beheer van gebouwen wordt vastgelegd in overeenkomsten.
Vastgoedbeheer beheert deze huur- exploitatiecontracten en anticipeert daarbij op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beheercontracten en mogelijk op de uitvoering van het onderhoud.
De vaststelling van het nieuwe accommodatiebeleid betreft zo'n ontwikkeling.
Om voor te sorteren op het nieuwe accommodatiebeleid zijn de huur- exploitatiecontracten met verenigingen en beheerstichtingen, die zouden aflopen in 2020, verlengd tot en met 2021 in afwachting van het nieuwe accommodatiebeleid.

Exploitatie en beheer van gebouwen door de gemeente
De meeste vastgoedobjecten zijn verhuurd aan verenigingen of stichtingen.
De gemeente heeft echter ook gebouwen in eigen beheer, zoals het gemeentehuis en het gebouw Jerusalem.
In de tweede helft van 2020 is met gebruikers nagedacht over de betekenis van Jerusalem voor de cultuur in Venray, de ontwikkelingen in het gebouw en de wijze waarop het beheer (vanaf 2021 e.v.) kan plaatsvinden.

Verduurzaming gebouwen
De gemeente onderneemt acties in verduurzaming van de gebouwen die zij zelf beheert, en daarnaast ontplooien beheerders van de gemeentelijke gebouwen (die zijn geprivatiseerd) ook acties in verduurzaming (bijv. middels aanschaf zonnepanelen, aanbrengen led-verlichting of door toepassing van duurzame materialen die minder onderhoud behoeven en ook nog eens langer meegaan. Met betrekking tot de gemeentelijke binnensportaccommodaties is in de afgelopen jaren een grote inhaalslag gemaakt op het onderhoud, o.a. middels de inzet van meer duurzame gebouw gebonden installaties.  Aan de verduurzaming van het gemeentehuis wordt, middels plaatsing van zonnepanelen en toepassing van led-verlichting, uitvoering gegeven.

Verduurzaming schoolgebouwen
Het beheer van schoolgebouwen ligt bij de schoolbesturen zelf ligt. In 2019 zijn flinke stappen gezet bij 11 scholen (van SPOV en Dynamiek) in het kader van het ‘fris maken’ van de scholen, onder gebruikmaking van de subsidie die de gemeente hiervoor ter beschikking had gesteld. Door deze investering kwamen de schoolbesturen in aanmerking voor de ‘subsidie duurzame maatschappelijke organisaties’ van de provincie Limburg op basis waarvan vervolgens voor 4 scholen al een slag is gemaakt in de verduurzaming door het leggen van zonnepanelen waarbij deze scholen op het niveau komen van stroomneutraal (ze wekken evenveel stroom als ze gebruiken).

In het IHP 2019-2039 is duurzaamheid wel een belangrijk item (betreft 1 van de 5 bouwstenen). Het IHP streeft, bij nieuwbouw, naar het realiseren van energieneutrale gebouwen. Bij renovatie wordt beoogd om dit zoveel mogelijk te realiseren (BENG als minimumeis). Voor 2021 staat de nieuwbouw/renovatie van Focus/Spectrum (speciaal (basis) onderwijs) op de planning, waarbij rekening zal worden gehouden met mogelijkheden om de gestelde duurzaamheidsambities te bereiken. Conform het IHP komen in de komende 5 jaar ook nog De Lier (al in planfase), Keg/Coninxhof en de Kruudwis aan bod.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting

Voor het onderhoud gebouwen zijn in 2021 de volgende bedragen geraamd:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten gebouwen in eigen beheer

Gemeentehuis

270

555

315

271

Sport- welzijn en overige gebouwen

697

446

491

524

967

999

801

793

Lasten gebouwen in beheer van derden

Primair onderwijs

879

737

836

749

Binnensport

738

752

766

781

Zwemmen

247

252

257

262

Buitensport

735

748

683

694

Musea / monumenten

19

19

19

20

Parkeren

340

346

352

358

Wijk- en dorpscentra

115

116

107

110

Sociaal-cultureel werk

175

178

181

184

3.246

3.150

3.202

3.158

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03