Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Doel

Het in standhouden van bossen, natuurterreinen en landschappelijke elementen. Daarnaast het versterken van natuurontwikkeling en landschapskwaliteit en het verhogen van recreatiemogelijkheden in het buitengebied.

Beleidskader
Gemeentelijke bossen en natuurterreinen worden beheerd door de gemeente Venray. Samen met andere betrokkenen worden wensen en behoeftes op het gebied van recreatie en natuurbeleving afgestemd op de ontwikkeling van de landschaps-ecologische kwaliteit. Het beheerplan bossen 2009-2020 is geëvalueerd in 2014. Naar aanleiding van deze evaluatie zijn de doelen voor het bosbeheer bijgesteld. Het bosbeheerplan is toe aan herziening. Op landelijk niveau wordt momenteel gewerkt aan een Nationale bossenstrategie. Met de herziening van het gemeentelijk bosbeheerplan wordt gewacht op deze strategie zodat aansluiting kan worden gezocht.
De kleinere natuurterreinen en landschapselementen worden door de gemeente beheerd.
In samenwerking met de stichting IKL wordt uitvoering gegeven aan projecten die bijdragen aan natuureducatie en burgerparticipatie en van meerwaarde zijn voor de natuurterreinen.

Voor wat betreft de jacht lopen de jachtcontracten door tot 2021 met de drie wildbeheereenheden.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting

Voor het onderhoud van bossen, natuurgebieden en landschapselementen zijn in 2021 de volgende bedragen geraamd:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten natuurbeheer

382

389

395

402

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03