Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Doel

Het in standhouden van de industrie- en jachthaven.

Beleidskader
In 2016 is laatste beheerplan voor de haven van Wanssum vastgesteld door de gemeenteraad. Het betrof een actualisatie van het plan uit 2012. In deze actualisatie zijn al veel wijzigingen in de haven aangekondigd. Zo zijn onder leiding van het gebiedsbureau Ooijen-Wanssum heel veel keringen vernieuwd en verbeterd (verhoogd). Door de werkzaamheden van het gebiedsbureau is de veiligheid in een groot gebied verhoogd. Tegelijkertijd wordt de westelijke insteekhaven uitgebreid en komt er nieuw industrieterrein bij. Deze werkzaamheden worden samen met Exclusief Projekt uitgevoerd. Tot slot wordt de haven toegankelijk gemaakt voor grotere schepen (klasse Vb). Deze wijzigingen zijn naar verwachting in 2021 afgerond.
Naast de industriehaven is er een jachthaven. Deze jachthaven is vernieuwd en wordt verpacht.

Oorspronkelijk zou in 2020 een nieuw havenbeheerplan worden opgesteld. Vanwege alle wijzigingen is ervoor gekozen om dit met een jaar uit te stellen. Hierdoor is het mogelijk om alle wijzigingen goed mee te nemen in het beheerplan. In het beheerplan worden de kosten (beheer, onderhoud, afschrijvingen) en opbrengsten (havengelden en verpachtingen) tegen elkaar afgezet.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting
Uitgaande van het nieuwe beheerplan zijn in 2021 en verder de volgende bedragen geraamd:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten industriehaven en jachthaven

145

58

82

63

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03