Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Doel

Doelmatige inzameling en afvoer van afvalwater, minimaliseren van wateroverlast en beperken van verontreiniging bodem c.q. oppervlakte- en grondwater door ongezuiverde lozingen.

Beleidskader
In 2017 is het GRP 2018-2021 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit GRP zijn de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het rioolstelsel opgenomen. Een aantal van deze uitgangspunten zijn:

·          Een goede onderhoudstoestand van het rioolstelsel: schades worden hersteld, versleten riolen worden vervangen of gerenoveerd;
·          Bij uitbreidingen wordt het hemelwater bij voorkeur ter plaatse geïnfiltreerd. Indien dit niet mogelijk is wordt het water afgevoerd naar oppervlaktewater.
·          Hemelwater dat nu nog wel samen met het afvalwater wordt afgevoerd wordt zoveel mogelijk van dit gemengde riool afgehaald. (afkoppelen) De prioriteit ligt hierbij op gebieden waar bij (hevige) regenbuien water op straat blijft staan.
·          De kosten van het rioolbeheer worden gedekt door de opbrengsten van de rioolheffing.

In 2021 wordt het nieuwe GRP opgesteld en aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Dan wordt ook opnieuw gekeken naar de kosten en opbrengsten.

Om een zo hoog mogelijke kwaliteit van het afvalwatersysteem tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren zoeken we vergaande samenwerking met het waterschap en andere overheden op. Middels het convenant ‘samenwerking in de afvalwaterketen noord Limburg’ werken we samen met gemeenten en waterschap in Noord- en Midden Limburg (Waterportaal).

Financiële consequenties en vertaling in de begroting
Voor het rioolbeheer zijn in het GRP de volgende bedragen geraamd:

2020

2021

2022 *

2023 *

Lasten riolering

1.42 miljoen

1.47 miljoen

1.46 miljoen

1.49   miljoen

*indicatief, en afhankelijk van het nieuwe GRP 2022-2025.

Voor het rioolbeheer zijn in 2021 de volgende bedragen geraamd:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten Riolering

1.523

1.513

1.540

1.569

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03