Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Doel
Het voorzien in een aantrekkelijke en toegankelijke speelbare openbare ruimte, waarbij wordt
aangesloten op de wensen van gebruikers. De voorzieningen dragen bij aan het stimuleren van
beweging, sport en spel waarmee positieve effecten op de fysieke en mentale gezondheid worden

behaald.

Beleidskader
In 2017 is een nieuw speelruimteplan vastgesteld waarmee gestreefd wordt naar een betere
spreiding van speelvoorzieningen en ontmoeting wordt gestimuleerd. Bij de vervanging van
voorzieningen wordt gekeken naar de behoefte van gebruikers om zodoende beter aansluiting te
vinden bij de doelgroep. Waar mogelijk zal de groene omgeving beter benut gaan worden om
jongeren meer uit te dagen en de creatieve geest te stimuleren. Om de speelvoorzieningen aan te
laten sluiten bij de ontwikkeling van de bevolkingsopbouw (minder jongeren) wordt gestreefd naar
een afname van 10% van het totaal aan voorzieningen ten opzichte van 2016.
Jaarlijks worden, op basis van inspecties, onderhoudswerkzaamheden verricht om de veiligheid van
speelvoorzieningen te kunnen garanderen. Ook wordt ieder jaar een vervangingsplan opgesteld
voor voorzieningen die aan vervanging toe zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de afname
van het totaal aan voorzieningen. Op deze manier blijft een kwalitatief goed

speelvoorzieningenbestand met voldoende aanbod behouden voor nu en de toekomst.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting

Voor het onderhoud van speelvoorzieningen zijn in 2021 de volgende bedragen geraamd:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Lasten speelvoorzieningen

147

149

152

154

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03