Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

We realiseren ons dat de rol van de gemeente verandert. We zijn niet meer op alle terreinen bepalend en stimuleren zelfsturingsinitiatieven en nemen daarbij hooguit een faciliterende rol op ons. We blijven investeren in het betrekken van inwoners en vooral ook jongeren bij beleid en politiek. Bij belangrijke onderwerpen maken we de dialoog mogelijk en we nemen een positieve grondhouding aan t.a.v. initiatieven. De afgelopen periode hebben we ervaren dat de Coronacrisis een goed oefening is geweest in het meedenken met partners vanuit een positieve grondhouding, denk hierbij aan bv. de herinrichting van het centrum samen met de ondernemers.

Speerpunten 2021

 - Toekomstvisie 'Venray 2030, een belofte voor de toekomst'.

De herijkte strategische visie is medio 2019 opgeleverd in de vorm van een toekomstvisie 'Venray 2030, een belofte voor de toekomst'. De uitwerking krijgt vorm door in gesprek te gaan met partners over een aantal gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven.

- Informatiebeleidsplan (IBP) 2019-2022.

Het nieuwe IBP werd medio 2019 geactualiseerd. Een aantal programma's is in lijn met nieuwe ontwikkelingen (digitalisering, dataficering) en inzichten zijn bijgesteld. De uitvoering van het IBP zal ook in 2021/2022 nog plaatsvinden.  

       - Regionale samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering

De regionale samenwerking met Horst aan de Maas op het gebied van Financiën, HRM, KCC en Informatievoorziening krijgt verder vorm op basis van de concept programmaplannen afhankelijk van het besluit eind 2020.

      - Transformatie naar vraaggericht werken (waaronder zelfsturing).

Het voornemen is om een conferentie te organiseren voor dorps- en wijkraden, initiatiefnemers, college en raad waarbij we met elkaar in gesprek gaan over ieders rol en de mate van participatie bij vraagstukken en initiatieven vanuit de samenleving.

      - Realiseren klantgerichte dienstverlening

Om te voldoen aan de meer complexere klantvraag en meer maatwerk te kunnen bieden zijn we gestart met processpecialisatie binnen Burgerzaken. Hierdoor ontwikkelen medewerkers eigenaarschap,  beheersen en onderhouden de processen en halen een specialistisch kennisniveau. Om zo bij te dragen aan de organisatiedoelen, zoals o.a. het slagen voor zelfevaluaties/audits. We monitoren daarnaast de kwaliteit van onze dienstverlening en de effecten van maatregelen op de aangeboden kanalen (0-meting digitale dienstverlening). Centraal staat binnen Burgerzaken: de regionale samenwerking op gebied van callcenter en burgerzaken, de doorontwikkeling van het Klant Contact Centrum (KCC), de doorontwikkeling van de online dienstverlening (toptakenwebsite, webcare, live chat en toegankelijkheid online) en het verder vorm geven van Team Burgerzaken van de toekomst. In de kern zijn we op weg om te kantelen van een vakinhoudelijk naar een proces- en klantgeoriënteerde dienstverlening.

     - Sturing en beheersing

Vanuit het Koersdocument "Anders in Control" is er continue aandacht voor meer grip/control op de verschillende processen. Naast Risicomanagement en Resultaatmanagement is een adequate informatievoorziening van belang om per beleidsveld de optimale resultaten te bereiken en de juiste sturing te kunnen geven. Vanuit de programma's van het Informatiebeleidsplan wordt de informatievoorziening ondersteund, waarmee in 2021 verder uitvoering gegeven wordt aan de sturing/beheersing van onze dagelijkse processen.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03