Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

Een resultaatgerichte organisatie heeft haar ambities vertaald naar concreet te realiseren doelstellingen: prestaties (output) en effecten (outcome). Dit vraagt om een smart vertaling naar indicatoren en doelwaarden, om eenduidige metingen en om actieve sturing op doelrealisatie. In het Collegeprogramma 2018-2022 zijn weer stappen gezet in het concreter formuleren van effecten en prestaties waarmee monitoring van gestelde doelen en daarvoor uitgevoerde activiteiten nog beter mogelijk wordt. Ook in 2021 werken we aan een verdere doorontwikkeling van sturing/beheersing op basis van de uitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in het koersdocument “Anders in control/meer grip op je dagelijks werk”. De informatievoorziening vanuit diverse beleidsvelden wordt hierbij samen met betrokkenen in kaart gebracht en verbeterd.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03