Programmabegroting 2021

Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

Informatie
Betrouwbare informatie en bijbehorende informatievoorziening geven betere mogelijkheden om complexe maatschappelijke uitdagingen fundamenteel anders aan te pakken. We moeten op elk besturingsniveau kunnen beschikken over de juiste informatie om verantwoording af te leggen, om afgewogen beslissingen te kunnen nemen gericht op het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen en om bedrijfsprocessen te beheersen. Hiervoor moet de Informatiestrategie aansluiten op de strategie van de gemeente Venray. In lijn met deze ontwikkelingen volgt het Informatiebeleidsplan 2019 – 2022 een drietal sporen:

  1. Blijvend onze basis op orde (vanaf 2019)

Het op orde brengen en effectief inzetten van onze systemen, processen en informatievoorziening op een zodanige manier dat we blijvend invulling kunnen geven aan de gewenste ondersteuning en ontwikkeling van onze organisatie . Hierbij wordt het komende jaar met name verder ingezet op de doorontwikkeling van onze Privacy en Informatieveiligheid, de Omgevingswet / Digitaal Stelsel Omgevingswet, de professionalisering & doorontwikkeling Informatiemanagement (waarbij de verdere verbinding met de vak afdelingen een speerpunt is) en onze business intelligence (BI) omgeving.

  1. Doorontwikkeling organisatie (vanaf 2020)

In spoor 2 wordt vastgelegd welke ontwikkeling er van de organisatie en haar medewerkers nodig is om digitaal vaardig en bewust te zijn, toegerust op de verandering in de maatschappij. Uitgangspunten daarbij zijn de ontwikkeling van aanbodgericht naar vraaggericht en de competentie van medewerkers om digitaal vaardig en bewust te zijn. Gezien de organisatorisch impact van wat er op digitaal gebied gebeurt in de lijn, wordt een stevige verbinding georganiseerd. Deze verbinding draagt vooral bij aan een klantgerichte communicatie met de vakafdelingen.

  1. Datagestuurd werken (vanaf 2020)

De juiste informatie op het juiste moment voor de juiste mensen in de juiste samenhang. Slim(mer) omgaan met data leidt tot effectiever beleid (maatwerk) en daarmee tot betere resultaten voor onze samenleving. We gaan hier eerste belangrijke stappen om maatschappelijke vraagstukken beter aan te kunnen pakken op basis van data uit de maatschappij. Door middel van een datavolwassenheidsscan verkrijgen we inzicht in de gap tussen ambitie en de huidige situatie en op basis van de resultaten komen we tot een uitvoeringsagenda. Het uitvoeren van de meting is al een veranderkundige interventie op zich. Tijdens de meting worden medewerkers aan het denken gezet en krijgen ze meer inzicht in mogelijkheden en onmogelijkheden en in hun eigen kunnen. Hiermee wordt ook spoor 2 versterkt.

Processen
In het streven naar een procesgerichte organisatie staan procesverbeteringen centraal. Hiermee werken we systematisch aan zowel verbetering van prestaties naar klanten, als verbetering van efficiency (tegengaan van verspilling). De opdracht Processen en Informatie zorgt ervoor dat de documentenstroom van binnenkomst tot archivering eenduidig wordt vastgelegd.

In 2020 en 2021 zal naast het vergroten van de bewustwording en kennis over digitaal werken ook een verdere uitrol plaatsvinden.

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2020 18:33:56 met de export van 12/02/2020 18:17:03